ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 04 Φεβρουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

5η/04.02.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη, παράσταση, μετάβαση, κατάθεση και υπογραφή της αρνητικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 και 33 του Κ.Ε.Δ.Ε, ενώπιων του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, αναφορικά με το με αριθμ. πρωτ 2606/2020 και με Αρ.Ειδ.Βιβλ. 468/2020 κατασχετήριο έγγραφο του Προ σταμένου της Δ.Ο.Υ Βόλου, που κοινοποιήθηκε στις 30.01.2020 και ώρα 10:32 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκιάθου από την Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Λάρισας κ. Αλεξάνδρας Σκούρα με έδρα το Πρωτοδικείο Βόλου και σύμφωνα με το οποίο η Δ.Ο.Υ Βόλου άσκησε αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια του Δήμου Σκιάθου ως τρίτου για λογαριασμό της οφειλέτιδας του Δημοσίου Ελένης Μακρή του Γεωργίου με Α.Φ.Μ: 046410240, με φερόμενο ως οφειλόμενο από 23.07.2019 μέχρι και 16.09.2019, ποσού ευρώ συνολικά 113.042,17.

Α.Ο.Ε 28/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 248,00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2

Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε 29/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου Σκιάθου, ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 00-8251 του προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Β. Ορίζει υπόλογο παγίας προκαταβολής του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2020, τον δημοτικό υπάλληλο, Μελαχροινάκη Ανάργυρο του Ιωάννη, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου, αναπληρώτριά του ορίζεται η δημοτική υπάλληλος , Τσουρού Ευαγγελία του Χριστόφορου.

Γ. Τις δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού να είναι οι εξής:

1) κ.α. 20.6263 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000   €

2) κ.α 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, 1.000 €

3)κ.α. 30-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, 1.000 €

4)κ.α. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, 4.000 €

5)κα. 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ. 400 €

Δ. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 173 του Ν.3463/06.

3

Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων.

Α.Ο.Ε 30/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση:

Α) του ΚΕΠ του Δήμου Σκιάθου

Β) Υπηρεσιών (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Δημοτικής Αστυνομίας, Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής) του Δήμου Σκιάθου

4

Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου

(Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019).

Α.Ο.Ε 31/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

5

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 13.100,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην   διεθνή έκθεση τουρισμού ITB BERLIN 2020» (04-08/03/2020) στο Βερολίνο Γερμανίας.

Α.Ο.Ε 32/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 13.100,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού»

6

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 8.680,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου σε έντυπο inflyght περιοδικό αεροπορικής εταιρείας με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, σε δύο εκδόσεις (Απρίλιος - Ιούνιος και Ιούλιος - Οκτώβριος).

Α.Ο.Ε 33/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 8.680,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

7

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.720,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου σε workshop το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και θα πραγματοποιηθεί στη Ντόχα του Κατάρ (08/04/2020).

Α.Ο.Ε 34/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.720,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

8

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.100,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου σε έντυπο περιοδικό το οποίο να κυκλοφορεί σε μεγάλο αεροδρόμιο της χώρας, να συνδέεται με το αεροδρόμιο της Σκιάθου, να διανέμεται σε όλους του χώρους του αεροδρομίου, ορατό από όλους τους επιβάτες όλων των αεροπορικών εταιρειών κατά την άφιξη και αναχώρησή τους αλλά και τους επισκέπτες του χώρου.

Α.Ο.Ε 35/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.100,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

9

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών χειρισμού μηχανημάτων μαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, διάρκειας 12 μηνών.

Α.Ο.Ε 36/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 6.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

10

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 16.120,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικών υπηρεσιών με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των κληροδοτημάτων του Δήμου Σκιάθου "ΜΩΡΑΪΤΗ, ΠΑΝΩΡΑ, ΑΓΛΑΙΑΣ ΡΑΧΙΩΤΟΥ, ΣΠΙΤΙ ΚΩΚΚΩΝΑΣ.

Α.Ο.Ε 37/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 16.120,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία»

11

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.163,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Β) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 3.038,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε 38/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.163,00 στον 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Εγκρίνει την ανάθεση σύμβασης για πολιτιστική εκδήλωση κατά την περίοδο των αποκριών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

12

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.349,80 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη διοργάνωση   εκδήλωσης στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Β) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 4.984,80 ευρώ.

Α.Ο.Ε 39/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 6.349,80 στον 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Εγκρίνει την ανάθεση σύμβασης για πολιτιστική εκδήλωση κατά την περίοδο των αποκριών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

13

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.023,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τη   διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

            

Β) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την πολιτιστική εκδήλωση στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 3.658,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε 40/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 5.023,00 στον 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Εγκρίνει την ανάθεση σύμβασης για πολιτιστική εκδήλωση κατά την περίοδο των αποκριών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

14

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος Compact φορτω-εκσκαφέα με παρελκόμενα.

Α.Ο.Ε 41/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση του με αρίθμ πρωτ. 1048/21-01-2020 Πρακτικού (Ι) «αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή