ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 13 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

1η/13.01.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.608,20 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη   διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής ταινιών για μικρούς και μεγάλους, που θα πραγματοποιηθούν   στις 19/01/2020, 26/01/2020, 02/02/2020, 09/02/2020, 16/02/2020, 23/02/2020, 15/03/2020, 22/03/2020, 29/03/2020, 05/04/2020 και 12/04/2020.

Α.Ο.Ε 01/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.608,20€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

2

Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ποσού 300,00 ευρώ, και έγκριση για την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, από την Σκιάθο στις 13/1/2020 στο Βόλο, για να παρευρεθεί στην συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.45’ στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Λαρίσης 191, στο Βόλο, με θέμα την αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων δράσεων και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 15/1/2020.

Α.Ο.Ε 02/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει α) την μετακίνηση του Δημάρχου, β) την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ποσού 300,00 ευρώ, για την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, από την Σκιάθο στις 13/1/2020 στο Βόλο, για να παρευρεθεί στην συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.45’ στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Λαρίσης 191, στο Βόλο, με θέμα την αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων   δράσεων και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 15/1/2020.

3

Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ποσού 300,00 ευρώ, και έγκριση για την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Αντωνίτσα του Ιωάννη , από την Σκιάθο στις 13/1/2020 στο Βόλο, για να παρευρεθεί στην συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.45’ στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Λαρίσης 191, στο Βόλο, με θέμα την αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων δράσεων και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 15/1/2020.

Α.Ο.Ε 03/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει α) την μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, β) την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020, ποσού 300,00 ευρώ, για την μετακίνηση και αποζημίωση του Δημοτικού Συμβούλου Γεώργιου Αντωνίτσα του Ιωάννη, από την Σκιάθο στις 13/1/2020 στο Βόλο, για να παρευρεθεί στην συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.45’ στα γραφεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Λαρίσης 191, στο Βόλο, με θέμα την αναλυτική παρουσίαση των προκηρυσσόμενων δράσεων και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 15/1/2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία), του Δήμου Σκιάθου στην από 17.09.2019 αγωγή και με ημερομηνία κατάθεσης δικογράφου στις ΤΜ 186/17.09.2019 Ειρήνης Στεργίου του Μιχαήλ και της Ελπίδας, κατοίκου Καλαμαριάς - Θεσαλλονίκης κατά του 1) ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, 2) Δώρας - Λουΐζ, συζύγου Νίκολας Ράκιτς, το γένος Λουκά - Ιωάννη Ράλλη και Αικατερίνης Δρούλια, κατοίκου Λονδίνου, 3) Τζόν Στρατί Ράλλη του Λουκά - Ιωάννη και της Αικατερίνης, 4) Αρετής Βαλτά, το γένος Κωνσταντίνου και Βασιλικής Τάσσου, κατοίκου Σκιάθου, 5) Ελληνικού Δημοσίου, 6) Ιουλίας Πράπα, το γένος Ευστρατίου και Βασιλικής Φιλοξενίδη, κατοίκου Αθηνών, 7) Ναταλίας Πράπα του Αδαμού και της Ιουλίας, 8) Γεωργίου Πράπα του Αδάμου και της Ιουλίας, κατοίκου Αθηνών, 9) Ιωάννη Ανδριτσόπουλου του Ηλία και της Ιωάννας, 10) Κωνσταντίνου Πασχάλη του Νικολάου και της Μαρίας και της 11) Κυρατσούλας Πασχάλη του Νικολάου και της Μαρίας, Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις μέσα σε εκατόν τριάντα (130) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής, να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ), να παραστεί κατά τη διεξαγωγή των ένορκων βεβαιώσεων των μαρτύρων της αντιδίκου, όταν και όπου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 422 του Κ.Πολ.Δ, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 04/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 271,56 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σχετικά με την παραχώρηση κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου - γραφείου, εντός του Δημοτικού Καταστήματος με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ “ Βήμα στο μέλλον”» καθώς και των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 παρ. 9 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), (Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις), αλλά σε συνδυασμό και με την με αρ. 206/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α.Ο.Ε 05/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (Ά Τμήματος), την 14, Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μμ, (Αρ. Πινακίου: 19) ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 10.02.2009 αγωγή του Παναγιώτη Μουσαβερέ του Θωμά κατά του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, Να εκπροσωπήσει τον δήμο Σκιάθου, Να καταθέσει υπόμνημα και συμπληρωματικό υπόμνημα και όλα τα σχετικά έγγραφα, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 06/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σκιάθου τον Αλέξανδρο Ιωάννη Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 422,84 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή