ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 27 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

56η/27.12.2019 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήξη της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 199/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Τη διαγραφή των απαιτήσεων και οφειλών για τις οποίες έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την διεκδίκησή τους.

β) Την έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης / Λήξης της Εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Σκιάθου» της 31/03/2014.

γ) Να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου, ως καθολικός διάδοχος, τις υποχρεώσεις προς το, πρώην, προσωπικό της Επιχείρησης, προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προς προμηθευτές και τρίτους όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις καθώς και τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (προς προσωπικό της επιχείρησης, τρίτους, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), που ενδεχόμενα προκύψουν και αφορούν την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση που τέθηκε σε εκκαθάριση. Τα ανωτέρω ορίζονται και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με αριθμό 64/2014.

δ) Να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου επίσημα τα πάγια της Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στον ανωτέρω Ισολογισμό Απογραφής Έναρξης Εκκαθάρισης καθώς και στο οικείο Μητρώο Παγίων. Τα εν λόγω πάγια βρίσκονται ήδη σε αποθηκευτικό χώρο του «Δήμο Σκιάθου».

ε) Να απαλλαγούν οι Εκκαθαριστές κ.κ Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος   και Νικόλαος Δημ. Κατσίδης από τα Καθήκοντά τους.

στ) Τη Λήξη της Εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Σκιάθου».

ζ) Να εξουσιοδοτηθεί η λογίστρια κα Κουτσιαρή Έλενα του Σπυρίδωνα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η επιχείρηση να κλείσει - διαγραφεί από όλα τα οικεία μητρώα (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. – Ε.Φ.Κ.Α., κ.λ.π.).

2

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός Compact φορτω-εκσκαφέα με παρελκόμενα, έγκριση της αριθμ. 5/2019 Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 200/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός Compact φωρτο-εκσκαφέα με παρελκόμενα, συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 135.000,00 σε βάρος του ΚΑΕ 62-7131.01του προϋπολογισμού του Δήμου 2019.

Εγκρίνει την αριθμ. 5/2019 Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

Καθορίζει των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

3

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κ.μ. για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 07/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 201/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 87.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-7132.02 του προϋπολογισμού του Δήμου 2019.

2. Την έγκριση της 07/2018 Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

4

Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, ποσού 200,00   ευρώ, και έγκριση αναδρομικά της με χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δικαιολογημένης κατεπείγουσας μετακίνησης και αποζημίωση του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, από τη Σκιάθο στις 20/12/2019 στο Βόλο για να παρευρεθεί ύστερα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στην τελική εκδήλωση με θέμα ¨υποβρύχια μουσεία¨

και να επιστρέψει στις 21/12/2019 στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε 202/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη δικαιολογημένη κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα στις 20/12/2019 από τη Σκιάθο και επιστροφή στις 21/12/2019 στη Σκιάθο, για να παραβρεθεί στον Βόλο στην τελική εκδήλωση με θέμα «υποβρύχια μουσεία».

Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 ως εξής: 200,00€ για τη μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα, στον Βόλο για να παρευρεθεί ύστερα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στην τελική εκδήλωση με θέμα «υποβρύχια μουσεία».

5

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 203/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από 3 (τρία) μέλη

6

Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Α.Ο.Ε 204/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή