ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 16 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

55η/16.12.2019 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.300,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 10-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31/12/2019.

Α.Ο.Ε 191/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.300,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.03 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων»

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1 Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 88,20 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6331 με τίτλο «φόροι - τέλη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019   για την καταβολή τελών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων του Δήμου Σκιάθου από 8/11/2019 μέχρι 31/12/2019

Α.Ο.Ε 192/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 88,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6331 με τίτλο «Φόροι-τέλη»

2

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 520,19 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6331 με τίτλο «φόροι - τέλη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την καταβολή τελών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 193/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6331 με τίτλο «Φόροι-τέλη»

3

Α) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 9.662,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019/2020 για τη διοργάνωση   καλλιτεχνικής εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Β) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης για την καλλιτεχνική εκδήλωση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016 ποσού 9.362,00 ευρώ.

Α.Ο.Ε 194/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 9.662,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Εγκρίνει την ανάθεση σύμβασης για την πολιτιστική εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

4

Έγκριση δικαιολογητικών 2ου κύκλου Πάγιας Προκαταβολής.

Α.Ο.Ε 195/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή (2ος ΚΥΚΛΟΣ 2019).

Διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου

5

Απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2019 και απαλλαγή του υπολόγου Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό Α.

Α.Ο.Ε 196/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2019, σύμφωνα με το αριθ. 496 Α/13-12-2019 γραμμάτιο είσπραξης της επιστροφής του ποσού των 2.000,00€ της παγίας προκαταβολής στο ταμείο του Δήμου,
  2. 2.Την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου   Μελαχροινάκη Ανάργυρου του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

6

Εξέταση αιτήματος περί έγκρισης χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 9452/17-10-2019 (ΑΔΑ:Ω5Σ4Ω13-ΡΘΦ & ΑΔΑΜ:19SYMV005724514) προμήθειας οικοδομικών υλικών.

Α.Ο.Ε 197/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των οικοδομικών υλικών τα οποία αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9452/17-10-2019 σύμβαση (ΑΔΑ: Ω5Σ4Ω13-ΡΘΦ & ΑΔΑΜ: 19SYMV005724514) προμήθειας οικοδομικών υλικών μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της εταιρείας «Π. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με Α.Φ.Μ. 800962393, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου, έως την 13η Μαρτίου 2020 με τους ίδιους όρους και ίδιες τιμές .

7

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε 198/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τις επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή