ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 03 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

52η/03.12.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Τακτική - Διαδικασία - ΟΚΧΕ) την 05η Δεκεμβρίου του 2019, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να συζητηθεί η από 05.05.2014 και με αρ. Κατάθεσης 359/2014 αγωγή του Γεωργίου Χαγιαλίδη του Ιωάννη κατά του Δήμου Σκιάθου, να εκπροσωπήσει τον δήμο Σκιάθου, να καταθέσει προτάσεις - προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα σχετικά έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 183/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 271,56€

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για την παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Ά Τμήματος), την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος, όπου πρόκειται να σηζητηθεί η από 09.12.2014 και με αρ. Κατάθεσης 187/09.12.2014 προσφυγή της Μαρίας Κολοβού του Νικολάου και της Χρυσούλας κατά του 1) ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου” 2) της με αρ. 238/26.11.2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σκιάθου και 3) της με αρ. 1042/2014 απόφασης του δημάρχου Σκιάθου, να εκπροσωπήσει τον δήμο Σκιάθου, να καταθέσει υπόμνημα και συμπληρωματικό υπόμνημα και όλα τα σχετικά έγγραφα, με σκοπό την απόρριψη της προσφυγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 184/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 357,12€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή