ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

43η/25.09.2019 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 117/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγεται Αντιπροέδρος Ο.Ε. ο Αντωνίτσας Γεώργιος.

  1. 2.
Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 (ΙΩΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.).

Α.Ο.Ε. 118/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019.

  1. 3.
Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 (ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ).

Α.Ο.Ε. 119/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019.

  1. 4.
Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 (ΖΥΓΟΥΡΑΣ Γ.-ΧΑΤΖΗΣ Ε. Ο.Ε.).

Α.Ο.Ε. 120/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019.

  1. 5.
Υπαγωγή οφειλέτη του Δήμου Σκιάθου στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 (ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.).

Α.Ο.Ε. 121/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019.

  1. 6.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.922,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την υπηρεσία εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2015.

Α.Ο.Ε. 122/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και κατανέμεται ποσό

1.922,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6117

  1. 7.
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση «World Travel Market» που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο (04-06/11/2019).

Α.Ο.Ε. 123/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύεται πίστωση και κατανέμεται ποσό

5.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02

  1. 8.
Ορισμός δικηγόρου για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. 727/13-09-2019 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ.

Α.Ο.Ε. 124/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  1. 9.
Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών επί 24 αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης ναυαγοσώστων.

Α.Ο.Ε. 125/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  1. 10.

Μη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων μισθωτή , αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» κατά παράβαση των όρων της συμβατικής μίσθωσης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή