ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                               Σκιάθος, 16 Αυγούστου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

40η/16.08.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στη Λάρισα στις 21-08-2019, προς απόκρουση αιτήσεως θεραπείας υπ’ αριθ. πρωτ. 13/30-05-2019 του Γεωργίου Αντωνίτσα κατά της υπ’ αριθ. 39/2017 αποφάσεως της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 Ν. 3463/2006, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1671/105627 & 1706/108835/08-08-2017 αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.Σ.Ε. και της υπ’ αριθ. 89/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, μετάβαση στη Λάρισα και επιστροφή αυθημερόν.

Α.Ο.Ε. 112/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

  1. 2.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αρίθμ. Β/360/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 107/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 113/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο, Γκανάτσα Αθανάσιο.Απαλλάσσει τον Γκανάτσα Αθανάσιο από υπόλογο του ποσού των 700,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το αρίθμ. Β 360/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύστερα από την προσκόμιση του υπ’ αρίθμ. A 320/2019 Γραμμάτιου Είσπραξης..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή