ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 14 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

30η/14.06.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για επικύρωση του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019 σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 5326/11.06.2019 πρακτικό αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών και ελέγχου πληρότητας αυτών του προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια λιπαντικών.

Α.Ο.Ε. 91/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αρίθμ. πρωτ. 5326/11.6.2019 πρακτικό και κατακυρώνει τον διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών στην εταιρεία «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

  1. 2.

Λήψη απόφασης για επικύρωση του ανοικτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019 σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 5328/11.06.2019 πρακτικό αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών και ελέγχου πληρότητας αυτών του προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε. 92/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με αρίθμ. πρωτ. 5328/11.6.2019 πρακτικό και κατακυρώνει τον διαγωνισμό ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019 στην εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

  1. 3.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με συμβιβαστική επίλυση φορολογικής διαφοράς επί προσφυγής Αικατερίνης Χριστοπούλου.

Α.Ο.Ε. 93/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή