ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 1/8/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 29η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 1.8.2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2Ο, 3ο, 4Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 7042 /01-08-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

   Λήψη απόφασης για την έγκριση της κατεπείγουσας μετακίνησης στο Βόλο του οχήματος ΚΗΥ 9204   για έλεγχο και εκτίμηση ζημιάς

Α.Ο.Ε. 245/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατεπείγουσα μετακίνηση

στο Βόλο του οχήματος ΚΗΥ 9204     για

έλεγχο και εκτίμηση ζημιάς και

αναθέτει α) στην εταιρεία << Hellenic>>

την έκδοση εισιτηρίων για την

μετακίνησή του &

β) στο συνεργείο << Καραγκιόζης &

Τούλιας Ο.Ε.>> τις εργασίες επισκευής

του.

Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει με

απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το

άρθρο 203 του ν.4555/2018(Πρόγραμμα

Κλεισθένης)

2.

Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για έκδοση γνωμοδοτικού για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Ευμορφίας Οικονόμου του Χρήστου, κατοίκου Λάρισας, κατά του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 246/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ.Καραγεώργο Στέφανο την σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας/Τακτική Διαδικασία, επί αγωγής της Ευμορφίας Οικονόμου του Χρήστου, κατοίκου Λάρισας, κατά του Δήμου Σκιάθου.

Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018(Πρόγραμμα Κλεισθένης)

3.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας, επί αγωγής της Ευμορφίας Οικονόμου με αριθμό κατάθεσης 145/28-6-2017 στο Ειρηνοδικείο Λάρισας κατά του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 247/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 186/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λάρισας και με την καταβολή του επιδικασθέντος ποσού 10.800,00 μετά από συμφωνία με την ενάγουσα αποδεχόμενη την υπεύθυνη δήλωση   με αριθμ. 6950/30-7-2018 με την οποία παραιτείτε από την αξίωσή της για καταβολή των επιδικασθέντων νομίμων τόκων και δικαστικών εξόδων, περιορίζοντας την απαίτησή της.

4.

Λήψη απόφασης για ορισμό   δικηγόρου για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών στην έδρα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 248/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, για την παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών στην έδρα του Δήμου Σκιάθου, με παρουσία στη Σκιάθο δύο ημερών, επί εκκρεμών υποθέσεων, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων.

Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει με

απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το

άρθρο 203 του ν.4555/2018(Πρόγραμμα

Κλεισθένης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή