ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 24 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 28η Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 24.7.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. (είχαμε αλλαγή της προγραμματισμένης ώρας της Συνεδρίασης, από 11.00 που ήταν να γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 6727/20-7-2018 πρόσκληση, έγινε στις 13.00 λόγω αδυναμίας προσέλευσης της πλειοψηφίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής)

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2Ο, 3ο, 4Ο 5ο, 6Ο,7ο, 8Ο,9ο, ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ και 1ο, 2Ο, 3ο, 4Ο 5ο, 6Ο,7ο, 8Ο,9ο, 10Ο, 11ο, 12Ο, 13ο, 14Ο 15ο, 16Ο, 17ο, 18Ο, 19ο, 12Ο, 13ο, 14Ο 15ο, 1 6Ο, 17ο, 18Ο, 19ο, 20Ο, 21Ο, 22ο, ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 6727 /20-7-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εκδοση απόφασης     ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση) για αποδέσμευση συνολικού ποσού 3.003,92 € από τον καε 20-7135 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω δέσμευσης πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη για την προμήθεια κάδων απορριμάτων

Α.Ο.Ε. 214/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκρίνει την ανάκληση της αριθμ.239/2018 Απόφασης ΄Εγκρισης δαπάνης που ψηφίστηκε με την αριθμ. 67/2018 ΑΟΕ. και

Αποδεσμεύει το ποσό των 3.003,92 € από τον καε 20-7135 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω δέσμευσης πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

2.

Εκδοση απόφασης   ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση) για αποδέσμευση ποσού 18.487,20 € από τον καε 00-6142.02 του π/υ οικ. έτους 2018 για τους λόγους που αναφέρονται στο αρ. πρωτ. 6673/19-7-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

Α.Ο.Ε. 215/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκρίνει την ανάκληση της αριθμ.250/2018 Απόφασης ΄Εγκρισης δαπάνης που ψηφίστηκε

με την αριθμ. 76/2018 ΑΟΕ. και αποδεσμεύει το ποσό των 18.487,20 € από τον καε 00-6142.02 του π/υ οικ. έτους 2018

3. ΄Εγκριση προμήθειας υλικών για την επισκευή ραφιών του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση ποσού των 550,00 ευρώ και θα καλυφθεί από τον κωδικό αριθμό εξόδου 15-6673 του π/υ οικ. έτους 2018 .

Α.Ο.Ε. 216/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση

ποσού 550,00 ευρώ στον καε. 15-6673 του π/υ οικ. έτους 2018 .

4.

΄Εγκριση για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448 και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

Α.Ο.Ε. 217/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση

ποσού 900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

5.

Λήψη απόφασης για την σύνταξη σχεδίου απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή μηνύσεως του Δήμου Σκιάθου, διά του αρμοδίου Αντιδημάρχου, κατά Χρήστου Τσιότρα και κατά παντός άλλου υπευθύνου, για ψευδές δημοσίευμα στην ιστοσελίδα «Skiathos View.gr», στις 22-7-2018, και ψήφιση ποσού 150,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% από 36,00 ευρώ και συνολικά 186,00 ευρώ στον καε 00-6111 του πρ/σμού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 218/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

6.

΄Εγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων και διάθεση πίστωσης ποσού 14.000,00 στον ΚΑΕ 20.7135 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 219/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού14.000,00€ στον ΚΑΕ 20.7135 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

7.

Ψήφιση συνολικού ποσού   4.017,60 στον κ.αε. 20-6277 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την ανάθεση μεταφοράς και ανακύκλωσης στρωμάτων.

Α.Ο.Ε. 220/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.017,60€ στον κ.αε. 20-6277 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την ανάθεση μεταφοράς και ανακύκλωσης στρωμάτων.

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 14.770,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 10-7134 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (projectors, class boards) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε. 221/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού   14.770,00€ στον κ.αε. 10-7134 για την προμήθεια εποπτικών οργάνων (projectors, class boards) για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σκιάθου.

9.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.932,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 20-6142.03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟ »

 

Α.Ο.Ε. 222/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 23.932,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 20-6142.03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟ

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΥ 4.030,00€ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 35-6117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4042/12, 4496/17 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Α.Ο.Ε. 223/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ   4.030,00 στον ΚΑΕ. 35-6117 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4042/12, 4496/17 ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

2

Λήψη απόφασης για την σύνταξη και

κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ 133/14-06-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου Σκιάθου 6303/09-07-2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής κατά του Δήμου Σκιάθου των 1. Gisela Anni Erika χας Rainer Schwalm, 2. Pasqual Marquardt του Karl και 3. Jan Christoph Herbert του Karl Heinz, κατοίκων Γερμανίας και προσωρινά Κολλιού Σκιάθου, με την οποία αιτούνται αναγνώριση κυριότητας και διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής επί εδαφικού τμήματος (δρόμου) εμβαδού 191,42 τ.μ. και συνένωση σε ενιαίο ΚΑΕΚ εδαφικής εκτάσεως συνολικού εμβαδού 5.471,64 τ.μ. στην περιοχή «Κολιός» Σκιάθου,   και ψήφιση ποσού 992,00 ευρώ,. στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »

Α.Ο.Ε. 224/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 992,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

3 Λήψη απόφασης για την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της με αριθ. κατάθ. ΤΜ 140/22-06-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου Σκιάθου 6255/06-07-2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία ΟΚΧΕ, αγωγής της Αικατερίνης Σταυράκη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών κατά του Δήμου Σκιάθου, με την οποία αιτείται αναγνώριση κυριότητας επί εδαφικών τμημάτων εμβαδού 515,51 τ.μ., 8,76 τ.μ. (δρόμος), 5.525,53 τ.μ. και 239,78 τ.μ. στην περιοχή «Αγία Παρασκευή - Πλατανιά - Κουμαρόρραχη» Σκιάθου και ψήφιση ποσού 992,00 ευρώ,. στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου

Α.Ο.Ε. 225/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 992,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

4.

Εγκριση προμήθειας φυτών και ψήφιση ποσού 700,00 ευρώ στον Κ.Α.35-6692 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 226/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00 ευρώ στον Κ.Α.35-6692 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018.

5.

΄Εγκριση προμήθειας   καρεκλών γραφείου και

ψήφιση ποσού 1.000 ευρώ στο ΚΑΕ 20-7133.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 227/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000 ευρώ στο ΚΑΕ 20-7133.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

6.

΄Εγκριση της Επισκευής του ζυγιστηρίου της γεφυροπλάστιγγας στο ΧΥΤΑ Σκιάθου και ψήφιση ποσού 560,00 ευρώ στον κα. τον ΚΑΕ 20.6265 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

Α.Ο.Ε. 228/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 560,00 ευρώ και ψήφιση ποσού 560,00 ευρώ στον κα. τον ΚΑΕ 20.6265 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

 

7.

Εισηγητική έκθεση Β΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 229/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την Εισηγητική έκθεση Β΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου,  η οποία θα υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

8.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 134.705,13 € στον κ.α.ε. 00-6331 με τίτλο « Λοιποί φόροι – τέλη » του π/υ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018 για την εφάπαξ καταβολή του φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, του φορολογικού έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 230/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 134.705,13 € στον κ.α.ε. 00-6331 με τίτλο « Λοιποί φόροι – τέλη » του π/υ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018 για την εφάπαξ καταβολή του φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, του του φορολογικού έτους 2017.

9.

Σύνταξη όρων τροποποίησης της σύμβασης με αρ. πρ. 5592/2018 για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018, μετά την έκδοση της αρ. 130/17-7-2018 ΑΔΣ η οποία ενέκρινε την αναγκαιότητα της τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και διάθεσης της αναγκαίας πίστωσης ποσού 59.698,89 ευρώ στον καε 00-6142.01 του π/υ οικ. Έτους 2018, σε συνέχεια της έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας της 3ης Αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου (ΑΔΣ 116/2018), λόγω της ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης του Δήμου προς τις διατάξεις του νέου Π.Δ. αρ. 31/2018».

Α.Ο.Ε. 231/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.   εγκρίνει τους όρους τροποποίησης της υπ’ αριθ. 5592/2018 σύμβασης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018 και συγκεκριμένα ως προς τα εξής:

Διάρκεια Σύμβασης επιπλέον δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Εφαρμόζοντας αναλογικά τα όσα αναφέρει η αριθμ. 2/2018 μελέτη προκύπτει ότι για τις επιλέον δώδεκα (12) ημέρες το κόστος είναι:

Α = 1.132,57 (ημερήσιο κόστος σύμβασης) x 12 (ημέρες) = 13.590,85€

Αναβάθμιση εννέα μηχανοκίνητων επαγγελματικών μικρών σκαφών, εκτίμηση κατ’ αποκοπή 1.000,00€ ανά σκάφος

Β1 = 1.000,00 x 9 = 9.000,00€Επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός (πινακίδες, σημαίες, Φορητή συσκευή VHF κ.τ.λ.), εκτίμηση κατ’ αποκοπή 300,00€ ανά θέση ναυαγοσώστη

Β2 = 300,00 x 9 = 2.700,00€Άρα το συνολικό κόστος είναι Β = Β1+Β2 = 11.700,00€

Διάθεση επαγγελματικού σωστικού σκάφους τουλάχιστον 5 μέτρων πλήρως εφοδιασμένο σύμφωνα με το άρθρο 7δ του Π.Δ. 31/2018 συμπεριλαμβανομένου και του χειριστή με ημερήσιο κόστος, εκτίμηση κατ’ αποκοπή 170,00€:Γ1 = 170,00 (ημερήσιο κόστος) x 104 (ημέρες) = 17.680,00€

Μισθολογικό κόστος επιπλέον ναυαγοσώστη επιβαίνοντα στο σωστικό σκάφος:

Γ2 = 87ημ x 39,39€ + 17ημ. x 68,93 + 574,68E.A-Δ.Χ. = 5.173,42

Άρα το συνολικό κόστος είναι Γ = Γ1+Γ2 = 22.853,42€ Στις παραπάνω τιμές αναλογεί Φ.Π.Α. 24%.

Συνολικό κόστος: Α + Β + Γ = 13.590,85€ +11.700,00€ + 22.853,42€ = 48.144,27€ Φ.Π.Α.

24% = 11.986,62€ Συνολικό Κόστος = 59.698,89€

Β. εγκρίνει τη δαπάνη για την ανωτέρω τροποποίηση ποσού 59.698,89 €

Γ. ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 59.698,89 €   σε βάρος του ΚΑ 00-6142.01 του Π/Υ έτους 2018 του Δήμου Σκιάθου για την ανωτέρω δαπάνη.

10.

Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών στην έδρα του Δήμου Σκιάθου, με παρουσία στη Σκιάθο δύο ημερών, επί εκκρεμών υποθέσεων, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης των σχετικών φακέλων και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων, και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρο

Α.Ο.Ε. 232/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ.

Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.116,00,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

11.

       Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου  

               μέσου προσφυγής προς την Επιτροπή του

άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1411/81703/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6Σ3ΤΟΡ10-ΧΩ9) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 198/22-05-2018 απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου, επί της αιτήσεως (αρ. πρωτ. 11389/06-11-2017) της υπαλλήλου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Άννας Μαθηνού, περί χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών διαρκείας πέντε ετών από 01-05-2018 έως 30-04-2023,και ψήφιση πίστωσης   ποσού 806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου

Α.Ο.Ε. 233/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

12. Ορισμός δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών, λόγω αναφυομένων δυσχερών και δυσερμήνευτων νομικών θεμάτων, κατόπιν μελέτης του σχετικού φακέλου και υπηρεσιακών και λοιπών εγγράφων, σε σχέση με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου της γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών και την κατάρτιση συμβάσεων παράτασης των αρχικών με τους λεωφορειούχους, μετά την ακύρωση από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της απόφασης υπ’ αριθ. πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος και την έγκριση νομιμότητας της υπ’ αριθ. 68/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, περί «έγκρισης παράτασης ισχύος μισθωτικών συμβάσεων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου>>, και ψήφιση πίστωσης   ποσού 806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου

Α.Ο.Ε. 234/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 806,00,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111

13.

Aνάθεση και ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, στη συνεδρίαση της 12-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 11-10-2017 με αρ. καταθ. στο Εφετείο Λάρισας 870/24-11-2017 εφέσεως του Δήμου Σκιάθου κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Brain - Ανάπτυξη ΕΠΕ» και κατά της υπ’ αριθ. 179/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.046,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκδόσεως γραμματίου ΔΣΒ και μετάβασης στη Λάρισα με επιστροφή »

Α.Ο.Ε. 235/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.046,00 ευρώ στον καε 00-6111

14.

Εκδοση απόφασης   ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση) για αποδέσμευση ποσού 682,00 € από τον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω ακύρωσης της αρ. 142/2018 ΑΟΕ από την οικεία Αποκεντρωμένη.

Α.Ο.Ε. 236/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκρίνουμε την ανάκληση της   αριθμ.327/2018 Απόφασης ΄Εγκρισης δαπάνης που ψηφίστηκε με την   αριθμ. 142/2018 ΑΟΕ. και   αποδεσμεύουμε το ποσό των 682,00 € από τον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω ακύρωσης της αρ. 142/2018 ΑΟΕ από την οικεία Αποκεντρωμένη.

 

15.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHY 9204, ΚΗΥ 9273, KHH 2967, αυτοκινούμενου σαρώθρου Κarcher και διάθεσης πίστωσης ποσού 910,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

Α.Ο.Ε. 237/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 910,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 για την επισκευή των οχημάτων KHY 9204, ΚΗΥ 9273, KHH 2967, αυτοκινούμενου σαρώθρου Κarcher

 

16.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 3043, ΚΗΗ 2967, ΚΗΥ 9267 και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 238/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 για την επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 3043, ΚΗΗ 2967, ΚΗΥ 9267

17.

Επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 239/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8467

18.

Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΗ 3043 και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.700,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018

Α.Ο.Ε. 240/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.700,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 για την Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΗ 3043

19.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή των μηχανημάτων έργων ME 6833, ΜΕ 44451 και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 241/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018   για την προμήθεια υλικών για την επισκευή των μηχανημάτων έργων ME 6833, ΜΕ 44451

20.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεση πίστωσης ποσού 120,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 242/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 120,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018., για την Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043

21.

Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΒΟΡ 5591 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € στον ΚΑΕ 20-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 243/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00 € στον ΚΑΕ 30-6671.03, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 για την Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΒΟΡ 5591

 

22.

Λήψη απόφασης για την σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων του Δήμου Σκιάθου προς την Λιμενική Αρχή Σκιάθου, επί των υπ’ αριθ. 0135 έως και 0142, 0144 έως και 0151, 0153 έως και 0160 και   0174 έως και 0181, από Ιουνίου 2018, εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης, και ψήφιση ποσού 372,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή μου   του δικηγόρου.

 

Α.Ο.Ε. 244/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00                                               ευρώ στον καε 00-6111

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή