ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 27 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 27η ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 27.6.2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο, 2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 5909 /27-6-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, στον ΚΑΕ 15-6481.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για το διάστημα από 1/7/2018- 10/8/2018 σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4483/2017.(Σχετ.αριθμ.124/2018 ΑΔΣ)

Α.Ο.Ε. 212/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.000,00 €, στον ΚΑΕ 15-6481.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για το διάστημα από 1/7/2018- 10/8/2018 σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4483/2017.(Σχετ.αριθμ.124/2018 ΑΔΣ)

2.

«Aνάθεση και ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος Ν. Μαγνησίας επί του   υπ’ αριθ. πρωτ. 1370/79825/01-06-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας αυτής και της από 19-05-2018 μηνυτήριας αναφοράς   και ψήφιση πίστωσης ποσού 186,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου »

Α.Ο.Ε. 213/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο για την σύνταξη εγγράφου εκθέσεως απόψεων ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος Ν. Μαγνησίας επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 1370/79825/01-06-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας αυτής και της από 19-05-2018 μηνυτήριας αναφοράς και ψηφίζει πίστωση ποσού 186,00 ευρώ στον καε 00-6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή