ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 18  Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  25ηΤακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 18.6.2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.πμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ , 1ο, 2Ο ,3ο , 4ο,5ο, 6ο  ,7ο, 8Ο, ,9ο , 10ο,11ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ.  5456/14-6-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

΄Εγκριση μετακίνησης της προισταμένης της τεχνικής υπηρεσίας κ.α. Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου  μόνιμη υπάλληλος  του Δήμου μας , , κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Σκόπελο στις 20/6/2018, για να εμφανιστεί στις 21/6/2018 στο Μονομελές Πλημμμελειοδικείο Σκοπέλου για να εξεταστεί ως μάρτυρας σε υπόθεση του Δήμου, βάσει της αριθ. ΑΒΩ:Μ17-630 Kλήσης του Εισαγγελέα και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/6/2018 και ψήφιση ποσού 250,00 ευρώ στον κωδ. 40.6422  Του προυπ. Οικ.έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 195/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της προισταμένης της τεχνικής υπηρεσίας κ.α. Σάχου Αικατερίνης του Κων/νου  μόνιμη υπάλληλος  του Δήμου μας , , κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Σκόπελο στις 20/6/2018, για να εμφανιστεί στις 21/6/2018 στο Μονομελές Πλημμμελειοδικείο Σκοπέλου για να εξεταστεί ως μάρτυρας σε υπόθεση του Δήμου, βάσει της αριθ. ΑΒΩ:Μ17-630 Kλήσης του Εισαγγελέα και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/6/2018 και ψηφίζει ποσό 250,00 ευρώ στον κωδ. 40.6422  Του προυπ. Οικ.έτους 2018.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.

Διαβίβαση της αρ. πρωτ. 1001/59269+1138/65707/11-5-18 ακυρωτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  ΘεσσαλίαςκαιΣτερεάς Ελλάδας των αρ. 83/2018 και 109/2018 αποφάσεων της  Ο.Ε.  περί «Λήψη απόφασης σχετικά με την μη τήρηση όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς χρήστη της KUPRIIANCHUK OLGA ΤΟΥ VOLODYMYR στη θέση ¨Τσουγκριά

Α.Ο.Ε. 196/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την  απόσυρση του θέματος από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους  εξής λόγους:

  1. Την  απόσυρση του θέματος από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τους  εξής λόγους:

     Α)   Η  KYPRIIANCHK OLGA TOY  VOLODYMYR  έχει προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατόπιν  της αριθμ.πρωτ.  64/12-6-2018 προσφυγής της ,  η οποία  μας κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας με το αριθμ.πρωτ. 5505/15-6-2018, άρα η απόφαση βρίσκεται σε εκκρεμοδικία.

     Β          Β) Η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε   τις  υπ΄αριθμ. 83/2018 και 109/2018  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, βάσει της υπ΄ αριθμ.πρωτ. 1001-592691138/65707/11-5-2018 απόφασής της, θεωρώντας  ότι η Οικονομική Επιτροπή  έκρινε αναρμοδίως περί καταγγελίας ή μη της σύμβασης παραχώρησης και κήρυξης της παραχωρησιούχου ως έκπτωτης, καθ΄ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητές της κατά το άρθρ. 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

  1.  Η απόφαση  να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει ως αρμόδιο όργανο.
3.

Λήψη απόφασης σχετικά με την εν μέρει ανάκληση ή μη της αρ. 172/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής μόνο ως προς το αρ. 3614/21-6-2017 παραχωρητήριο της κυρίας Σανιδά Αικατερίνης, κατόπιν του αρ. πρωτ. 47103/31-5-2018 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας».

Α.Ο.Ε. 197/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εν μέρει ανάκληση της αριθμ. 172/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  μόνο ως προς το αρ. 3614/21-6-2017 παραχωρητήριο της κυρίας Σανιδά Αικατερίνης, αποφασίζοντας να μην ανακληθεί το ανωτέρω παραχωρητήριο, κατόπιν του αρ. πρωτ. 47103/31-5-2018 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.

4.

Εκδοση απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση) για αποδέσμευση  ποσού 992,00 €  από τον καε 00-6073 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω  ματαίωσης της δαπάνης.

Α.Ο.Ε. 198/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Ανακαλεί την αριθμ. 60/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 

2) Ανατρέπει  την ανάληψη υποχρέωσης  και  αποδεσμεύει το   ποσό των  992,00 €  από τον καε 00-6073 του π/υ οικ. έτους 2018 λόγω  ματαίωσης της δαπάνης.

5. Ψήφιση πιστώσεων για την ανάληψη σταθερών , διαρκών  και περιοδικών δαπανών του π/υ οικ. έτους 2018

Α.Ο.Ε. 199/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει τις σταθερές, διαρκείς και περιοδικές δαπάνες και ψηφίζει τα ανάλογα ποσά στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018,

K.A.E. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ€/Π.Α.Υ
00.6056.01 Ετήσια εισφορά  Δήμου (ΤΠΔΥ) 1.000€ ( αρ. 383/2018 Π.Α.Υ)
00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 20.000,00€ (αρ.384/2018 Π.Α.Υ.)
00-6711 Απόδοση Σχ. Επιτροπών 13.960,00€ (αρ. 385/2018 Π.Α.Υ.)
20-6041 Αποδοχές  εκτάκτων υπαλλήλων 80.000,00€ (αρ.386/2018 Π.Α.Υ.)
20-6054 Εργοδοτικές εκτάκτων υπαλλήλων 23.500,00€ (αρ.387/2018 Π.Α.Υ)
6.

Έγκριση Πρακτικού ( ΙΙI ) Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  και ανάδειξη αναδόχων για την « Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018 »

Α.Ο.Ε. 200/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το υπ. αριθμ. 5390/13-06-2018 Πρακτικό ( ΙΙI ) Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και αποφασίζει :

Α) Την ανάδειξη της « ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε » ως αναδόχου της  προμήθειας  ψυχρού ασφαλτόμιγματος  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης επίσης είναι πλήρη.

Β) Την ανάδειξη της « Π. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ( SKIATHOS CONSTRACTION ) » ως αναδόχου της  προμήθειας  Οικοδομικών υλικών και Σιδηρούν πλέγματος γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης επίσης είναι πλήρη.

7. έγκριση  δαπάνης  για την αγορά λογισμικού Backup & antivirus για χρήση στον windows server  του Δήμου Σκιάθου  και διάθεση πίστωσης  ποσού 700,00 ευρώ στον καε 10-7134  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Α.Ο.Ε. 201/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά λογισμικού Backup & antivirus για χρήση στον windows server  του Δήμου Σκιάθου   και ψηφίζει πίστωση ποσού 700,00 ευρώ στον καε  10-7134  του  προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2018 .

8.

έγκριση  δαπάνης προμήθεια δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων και διάθεση πίστωσης  ποσού 2.200,00 ευρώ στον καε 10-7135  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 202/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την προμήθεια δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων και ψηφίζει πίστωση  ποσού 2.200,00 ευρώ στον καε 10-7135  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

9.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6063.01 , 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6061 και ποσού 1.500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 45-6063 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου .

Α.Ο.Ε. 203/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει τις κάτωθι πιστώσεις:  ποσό 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20-6063.01 , ποσό  2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30-6061 και ποσό 1.500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 45-6063 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου Σκιάθου .

10.

Εγκριση μετακίνησης  του Τσάμτσα Γεώργιου στην Αθήνα στις 20/6/2018  για να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ινστιτούτου επιμόρφωσης που θα γίνει στις 21 και 22/6/2018  με επιστροφή στην Σκιάθο 23/6/2018 και ψήφιση πίστωσης ποσού 550,00 € στον κ.α 15-6422 του πρ/σμού του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 204/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  μετακίνηση  του Τσάμτσα Γεώργιου στην Αθήνα στις 20/6/2018  για να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ινστιτούτου επιμόρφωσης που θα γίνει στις 21 και 22/6/2018  με επιστροφή στην Σκιάθο 23/6/2018 και ψηφίζει  πίστωση ποσού 550,00 € στον κ.α 15-6422 του πρ/σμού του Δήμου μας.

11.

΄Εγκριση δαπάνης Προμήθειας υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ME 44448 και διάθεση πίστωσης ποσού 980,00 ευρώ στον ΚΑΕ 35.6672 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 205/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη  Προμήθειας υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ME 44448 και ψηφίζει  πίστωση  ποσού 980,00 ευρώ στον ΚΑΕ 35.6672 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

12. Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 206/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την 3η

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

ως προς τα έξοδα του π/υ έτους 2018

από τον καε 00-6495 με τίτλο « λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των  ευρώ  65.000,00  ευρώ

Αποθεματικό κεφαλαίο :                                     100.000,00  ευρώ

Αύξηση αποθεματικού κεφαλαίου κατά :            65.000,00 ευρώ

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού ευρώ: 165.000,00 ευρώ

Από το αποθεματικό προτείνεται η μεταφορά ποσού 65.000,00 ευρώ για την   ενίσχυση του υφιστάμενου κωδικού εξόδου 00-6142.01  με τίτλο «αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ» με το ποσό των 65.000,00  ευρώ

Ποσό αποθεματικού : 100.000,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή