ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος, 5/6/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  23η/ 5.6.2018  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1Ο ,2Ο ,3ο , 4ο,5ο, 6ο , 7ο,8ο, 9ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ , 1ο, 2Ο ,3ο , 4ο,5ο, 6ο  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ.  44887/1-6-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Αίτηση για αντικατάσταση εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της αρ. 8421/24-8-2017 σύμβασης, μεταξύ του Κουφίδη Στέφανου και του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 177/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αντικατάσταση εγγυητικής καλής εκτέλεσης των όρων της αρ. 8421/24-8-2017 σύμβασης, μεταξύ του Κουφίδη Στέφανου και του Δήμου Σκιάθου.

 

« Ανάθεση και ορισμός δικηγόρου για  σύνταξη , κατάθεση προτάσεων και  παράσταση  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( τακτική διαδικασία) στη δικάσιμο 7-6-2018 κατά την μετά από πραγματογνωμοσύνη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 333/18.7.2014 αγωγής του Σωτηρίου Γεωργίου κατά του Δήμου Σκιάθου και λοιπών 2 και ψήφιση πίστωσης ποσού 930,00 ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων  »

».

».

 

Α.Ο.Ε. 178/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει   δικηγόρο τον κ. Παναγιώτη Ι. Σταυριανάκη,   για  σύνταξη , κατάθεση προτάσεων και  παράσταση  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου ( τακτική διαδικασία) στη δικάσιμο 7-6-2018 κατά την μετά από πραγματογνωμοσύνη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 333/18.7.2014 αγωγής του Σωτηρίου Γεωργίου κατά του Δήμου Σκιάθου και λοιπών 2 και ψηφίζει πίστωσης ποσού 930,00 ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξόδων  »

   

 

 Έγκριση πάγιας προκαταβολής 1ος κύκλος 2018

Α.Ο.Ε. 179/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (1ος κύκλος 2018).

4.

 Εγκριση μετακίνησης του Καρυοφύλλη Ευστάθιου του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών στην Σκόπελο στις 20/6/2018, για να εμφανιστεί στις 21/6/2018 στο Μονομελές Πλημμμελειοδικείο Σκοπέλου για να εξεταστεί ως μάρτυρας σε υπόθεση του Δήμου, βάσει της αριθ. ΑΒΩ:Μ17-630 Kλήσης του Εισαγγελέα και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/6/2018 και ψήφιση ποσού 250,00 στον κα. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 180/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Καρυοφύλλη Ευστάθιου του Ευαγγέλου, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών στην Σκόπελο στις 20/6/2018, για να εμφανιστεί στις 21/6/2018 στο Μονομελές Πλημμμελειοδικείο Σκοπέλου για να εξεταστεί ως μάρτυρας σε υπόθεση του Δήμου, βάσει της αριθ. ΑΒΩ:Μ17-630 Kλήσης του Εισαγγελέα και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 22/6/2018 και ψηφίζει ποσοό 250,00 στον κα. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

5.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗY 9295, ΚΗΙ 8467, ΚΗΙ 8464, ΚΗΗ 3139, ΚΗΗ 3127, ΚΗΥ 9273, ΚΗΥ 9272, ΚΗΙ 4590, ΚΗΥ 9204, ΚΗΙ 4614, ΚΗΙ 4643 και διάθεση πίστωσης 11.000,00 € στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 181/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη Προμήθειας υλικών για την επισκευή των οχημάτων ΚΗY 9295, ΚΗΙ 8467, ΚΗΙ 8464, ΚΗΗ 3139, ΚΗΗ 3127, ΚΗΥ 9273, ΚΗΥ 9272, ΚΗΙ 4590, ΚΗΥ 9204, ΚΗΙ 4614, ΚΗΙ 4643 και ψηφίζει πίστωση 11.000,00 € στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

6.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4613, των μηχανημάτων έργων ΜΕ 44448, ΜΕ 6833 και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 182/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη Προμήθειας υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 4613, των μηχανημάτων έργων ΜΕ 44448, ΜΕ 6833 και ψηφίζει πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 30.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

7.

Προμήθεια υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833 και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € στον ΚΑΕ 30-6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 183/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη Προμήθειας υλικών για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 6833 και ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 € στον ΚΑΕ 30-6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

8.

Επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448 και διάθεση πίστωσης ποσού 550,00 € στον ΚΑΕ 30.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

Α.Ο.Ε. 184/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την επισκευή του μηχανήματος έργων ΜΕ 44448 και ψηφίζει πίστωση  ποσού 550,00 € στον ΚΑΕ 30.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018 .

9.

Επισκευή των οχημάτων KHH 3139, KHY 9295, KHI 4643, KHY 9204, KHI 8467, ΚΗΙ 4590, ΚΗΗ 3043, ΚΗΥ 9272 και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.400,00 στον ΚΑΕ 20.6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 185/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την επισκευή των οχημάτων KHH 3139, KHY 9295, KHI 4643, KHY 9204, KHI 8467, ΚΗΙ 4590, ΚΗΗ 3043, ΚΗΥ 9272 και ψηφίζει  πίστωση ποσού 4.400,00 στον ΚΑΕ 20.6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

ΘΕΜΑΤΑ

                                ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

10.

Κατακύρωση  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 186/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Επικυρώνει το Πρακτικό (ΙV) 4883/01-06-2018 Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Β)   αποφασίζει  την ανάδειξη της  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » ως αναδόχου της Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης επίσης είναι πλήρη.

11.

1)Ματαίωση της αριθμ.πρωτ.4344/18-5-2018 σύμβασης από την 118/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής

2)Αποδέσμευση ποσού  των 10.000 € στον κα. 50-7135 από την 118/2018 ΑΟΕ.

Α.Ο.Ε. 187/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εγκρίνει την ματαίωση της αριθμ.πρωτ.4344/18-5-2018 σύμβασης από την 118/2018 απόφασης οικονομικής επιτροπής

2)Αποδεσμεύει το ποσό των  10.000 €  στον κα. 50-7135 από την 118/2018 ΑΟΕ.

12.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8464, ΚΗΙ 8467 και ΚΗΥ 9295 πίστωσης ποσού  1.600,00 ευρώ και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 20-6671.03 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.                                                                                        

Α.Ο.Ε. 188/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα ΚΗΙ 8464, ΚΗΙ 8467 και ΚΗΥ 9295 ψηφίζει πίστωση ποσού  1.600,00 ευρώ και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ 20-6671.03 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.                                                                                       

13. ΄Εγκριση  μετακίνηση της Μπαλαλά Σοφίας του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Διοικητικών, στο Βόλο  στις 7/6/2018 για  να εισηγηθεί στο υπηρεσιακό συμβούλιο για θέματα προσωπικού του Δήμου μας και να επιστρέψει στις 8/6/2018  και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  10.6422 .

Α.Ο.Ε. 189/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της Μπαλαλά Σοφίας του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Διοικητικών, στο Βόλο  στις 7/6/2018 για  να εισηγηθεί στο υπηρεσιακό συμβούλιο για θέματα προσωπικού του Δήμου μας και να επιστρέψει στις 8/6/2018  και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 ευρώ στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  10.6422 .

14.

Προμήθεια ανταλλακτικού και τοποθέτηση, του οχήματος ΚΗΗ 3043, σε εξωτερικό συνεργείο και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.700,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 20-6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 190/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την Προμήθεια ανταλλακτικού και τοποθέτηση, του οχήματος ΚΗΗ 3043, σε εξωτερικό συνεργείο και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.700,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 20-6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

15.

Επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 191/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 3043 και ψηφίζει πίστωση ποσού 12.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6263, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

16

Προμήθεια και τοποθέτηση  μηχανικών μπαρών  για  πεζοδρομημένες περιοχές της Σκιάθου και ψήφιση ποσού  10.000,00 € στον κ.α. 50-7135 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 192/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη της Προμήθειας και τοποθέτησης  μηχανικών μπαρών  για  πεζοδρομημένες περιοχές της Σκιάθου και ψηφίζει πίστωση ποσού  10.000,00 € στον κ.α. 50-7135 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή