ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   29 Mαϊου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  22η/ 29.5.2018  Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1Ο ,2Ο ,3ο , 4ο,5ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ , 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ.  4716/29-05-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ανάκληση της αριθμ.162/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης << Αποδοχής πράξης ανάκλησης  μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού τα οποία συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς και η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών λόγου μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης.

Α.Ο.Ε. 171/2018   KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)    Την ανάκληση της 162/2018 απόφασης λόγου συμμετοχής του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ζλατούδης Αθανάσιου, ο οποίος έπρεπε βάσει του νόμου να αποχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα διότι είχε έννομο συμφέρον.

Β)

1.  Αποδέχεται την αρ. 38182/4-5-18 απόφαση της προϊσταμένης της Κτηματικής υπηρεσίας περί ανάκλησης του υπ΄αριθμ. 8890/24-8-2017 παραχωρητηρίου  συμβολαίου που συνάφθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,

2.  Αποδέχεται την αρ. . 38178/4-5-18  απόφαση της προϊσταμένης της Κτηματικής υπηρεσίας περί ανάκλησης του αρ. 7567/20-7-2017 παραχωρητηρίου  συμβόλαιο που συνάφθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.»

Γ) 

Εισηγείται  ως  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την διαγραφή των κάτωθι βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων:

1.Στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το ποσό των  1.900,00 ευρώ άνευ χαρτοσήμου από τον 970/2018 Χρηματικό κατάλογο.

2. Στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» το ποσό των  765,00 ευρώ άνευ χαρτοσήμου από τον 970/2018 Χρηματικό κατάλογο

 

«Ανά Ανάκληση της αριθμ.163/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης « βάσει α) την αριθμ. Πρωτ.4717/29-5-2018 εισήγηση Αντιδημάρχου περί  Λήψη απόφασης ανάκλησης παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού πλειοδοτών και κήρυξη η μη έκπτωτων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ.πρωτ. 33751/4-5-18 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος και β) την αριθμ. Πρωτ. 4719/29-5-2018. Εισήγηση αντιδημάρχου  περί Λήψη απόφασης ή ανάκλησης παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού όμορων επιχειρήσεων και κήρυξη η μη έκπτωτων, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ.πρωτ. 33751/4-5-18 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος».

».

 

Α.Ο.Ε. 172/2018 

ΟΜΟΦΩΝΑ :

1)   Την ανάκληση της 163/2018 απόφασης λόγου συμμετοχής του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Ζλατούδης Αθανάσιου, ο οποίος έπρεπε βάσει του νόμου να αποχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα διότι είχε έννομο συμφέρον.

ΟΜΌΦΩΝΑ:

2)     α) Την  ανάκληση των κάτωθι   παραχωρητηρίων απλής χρήσεως κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος  και την μη κήρυξη έκπτωτων των  κάτωθι όμορων επιχειρήσεων:

  1. Του αρ. 4241/20-06-2017 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.»,
  2. Του αρ. 4929/23-6-2017 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.»,
  3. Του αρ. 3737/22-6-2017 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.»,
  4. Του αρ. 3614/21-6-2017 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΑΝΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.»,
  5. Του αρ. 3515/21-06-2017 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.», (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την όμορη επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.»,

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

     β) Την ανάκληση των κάτωθι παραχωρητηρίων και την μή     κήρυξη     έκπτωτων των κάτωθι επιχειρήσεων κατόπιν δημοπρασίας:

           

  1. Του αρ. 7808/4-8-17 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την επιχείρηση με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.»,
  2. Του αρ. 7809/4-8-17 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την επιχείρηση με την επωνυμία «ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.», και
  3. Του αρ. 7802/4-8-2017 (παραχωρητηρίου) που συνάφθηκε από τον Δήμο Σκιάθου με την επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.».

         

 

 ποσού Ψήφιση ποσού 111,60 €   στον κ.α. 00-6073 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την παρακολούθηση σεμιναρίου 1  Δημοτικού Υπαλλήλου,με θέμα « αξιολόγηση προσωπικού >> στις  31/5/2018.

Α.Ο.Ε. 173/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 111,60 ευρώ στον κ.α   00-6073 του

πρ/σμού οικ. Έτους 2018 για  την   παρακολούθηση σεμιναρίου υπαλλήλου με θέμα αξιολόγηση προσωπικού στις 3 1/5/2018 .

4.

Εγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών χειρισμού μηχανημάτων απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, διάρκειας ενός (1) έτους και ψήφιση πίστωσης  4.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φπα 24%) στον κα. 00-6117 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 174/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 4.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου φπα 24%) στον κα. 00-6117 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

5.

΄Εγκριση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το έτος  2018 και ψήφιση ποσού  7.101,33 ευρώ στον κα. 00-6117.

 

Α.Ο.Ε. 175/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 7.101,33 ευρώ στον κα. 00-6117 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

ΘΕΜΑΤΑ

                                ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

6.

Ανάθεση σε δικηγόρο για άσκηση ενδίκου μέσου προσφυγής και αναστολής εκτελέσεως προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΗΟΟΡ10-4Ψ0) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, περί «έγκρισης παράτασης ισχύος μισθωτικών συμβάσεων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου» και διάθεση πίστωσης   806,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

Α.Ο.Ε. 176/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο  για την σύνταξη σχετικού γνωμοδοτικού σημειώματος και άσκηση ενδίκου μέσου προσφυγής και αναστολής εκτελέσεως προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΗΟΟΡ10-4Ψ0) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, περί «έγκρισης παράτασης ισχύος μισθωτικών συμβάσεων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου» και ψηφίζει συνολικό ποσό  806,00  ευρώ για την αμοιβή του δικηγόρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή