ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   23 Mαϊου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  21η/ 23.5.2018  Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1Ο ,2Ο ,3ο , 4ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ , του πινακίου της αριθ.  4547/23-05-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Υποβολή αιτήματος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σκιάθου για την προετοιμασία και προσαρμογή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ένα έτος .

Α.Ο.Ε. 167/2018   KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σκιάθου για την προετοιμασία και προσαρμογή στον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για ένα έτος .

Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00  στον καε. 10-6142.05 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

 

Κατακύρωση πρακτικού (ΙΙ) και Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την « Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 168/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατακυρώνει το πρακτικό(II)αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και  αποφασίζει :

Α) Την ανάδειξη της « ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. » ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας  ψυχρού ασφαλτόμιγματος  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Β) Την ανάδειξη της « Π. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ( SKIATHOS CONSTRACTION ) » ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας Οικοδομικών υλικών και Σιδηρούν πλέγματος γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

΄Εγκριση μετακίνησης του Πασχάλη Θεόδωρο του Δημητρίου ,στο βόλο στις 23/5/2018 , για να παραστεί στο δικαστήριο για υπόθεση του Δήμου στις 24/5/2018 και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 25/5/2018 και ψήφιση ποσού 260,00 € στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  20.6422

Α.Ο.Ε. 169/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την μετακίνηση του Πασχάλη Θεόδωρο του Δημητρίου ,στο βόλο στις 23/5/2018 , για να παραστεί στο δικαστήριο για υπόθεση του Δήμου στις 24/5/2018 και να επιστρέψει στην Σκιάθο στις 25/5/2018 και ψηφίζει πίστωση  ποσού 260,00 € στον κωδ. Του προυπ. Οικ.έτους 2018  20.6422.

4

Επικύρωση σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης  πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 170/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

 Επικυρώνει το Πρακτικό (ΙΙΙ) 4543/23-05-2018 αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής  προσφοράς και  αποφασίζει :

Την ανάδειξη της  « ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » ως προσωρινού αναδόχου της Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή