ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   16 Mαϊου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την  19η/ 16.5.2018  Έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1Ο ,2Ο ,1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, 2ο ΕΚΤΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, κατά σειρά των θεμάτων του πινακίου της αριθ. 4223/16-05-2018    πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας,  για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου.

 

Α.Ο.Ε. 158/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την

Εισηγητική έκθεση της  2η  αναμόρφωσης του

Προϋπολογισμού οικ. έτους  2018.

 

Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 50,00 ευρώ στον καε 00-6116 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή.

 

Α.Ο.Ε. 159/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή  και  ψηφίζει την πίστωση ποσού 50,00 ευρώ στον καε 00-6116 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3

Επικύρωση σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 »

 

Α.Ο.Ε. 160/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Επικύρωση σταδίων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 » όπως παρακάτω:

1.Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 4002/10-05-2018 Πρακτικού (Ι) αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 »

2.Την επικύρωση του με  αριθμ πρωτ. 4030/10-05-2018 Πρακτικού (ΙΙ) ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού « Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2018 » με αριθμ πρωτ. 4030/10-05-2018.

4

Επικύρωση σταδίου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018 »

Α.Ο.Ε. 161/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Επικύρωση σταδίου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018 » , όπως παρακάτω:

Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 4119/14 – 05 – 2018  Πρακτικού (Ι) αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού « Προμήθεια οικοδομικών υλικών έτους 2018 »

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή