ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   8 Mαϊου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

17η/ 8.5.2018  Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 141/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου,  7 η οποία θα υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο  για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

 

 Ανάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης  682,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

Α.Ο.Ε. 142/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει  ο  δικηγόρο τον  κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’  Αρείω Πάγω,   ΑΜ  ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος , για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης  682,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

           

   β)  Εγκρίνει τη διάθεση  πίστωσης ποσού 682,00 ευρώ, στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018   για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

 

Εγκριση μετακίνησης Σάχου Αικατερίνη στο Βόλο από 9-11/5/2018 και ψήφισης πίστωσης ποσού και ψήφιση ποσού 300,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

Α.Ο.Ε. 143/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση της κα. Σάχου Αικατερίνης στο Βόλο από 9-11/5/2018 και ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού 300,00 € στον κωδ. 40.6422 του πρ/σμού οικ. Έτους  2018.

 

Επισκευή του ρολού πόρτας της αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου και διάθεση πίστωσης  1.500,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 20-6262.00 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 144/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει την Επισκευή του ρολού πόρτας της αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου και  ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού   1.500,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 20-6262.00 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Προμήθεια ταϊστρών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών και σκυλιών του Δήμου Σκιάθου και διάθεση πίστωσης 600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 145/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Προμήθεια ταϊστρών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών και σκυλιών του Δήμου Σκιάθου και ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού  600,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ και διάθεση πίστωσης  2.260,00€ ευρώ  στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 146/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ και ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού   2.260,00€ ευρώ  στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

 

Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHΗ 3043, ΚΗΙ 8467, ΚΗΙ 4643 και διάθεσης πίστωσης 900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

                Α.Ο.Ε. 147/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την Προμήθεια υλικών για την επισκευή των οχημάτων KHΗ 3043, ΚΗΙ 8467, ΚΗΙ 4643 και  ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού 900,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6671.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

 

Προμήθεια ιμάντων πρόσδεσης-ανύψωσης φορτίων, ρυμούλκησης οχήματος και διάθεσης πίστωσης 500,00  στον KAE  20-6672   του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 148/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την Προμήθεια ιμάντων πρόσδεσης-ανύψωσης φορτίων, ρυμούλκησης οχήματος και ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού   500,00  στον KAE  20-6672   του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Προμήθεια μίας βενζινοκίνητης αντλίας νερού για  πυρόσβεση για το Δήμο Σκιάθου   και  διάθεση πίστωσης 500,00ε στον ΚΑΕ 35-7135.00 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018. 

Α.Ο.Ε. 149/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Προμήθεια μίας βενζινοκίνητης αντλίας νερού για  πυρόσβεση για το Δήμο Σκιάθου   και  ψηφίζει τη Πίστωση  ποσού 500,00ε στον ΚΑΕ 35-7135.00 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

 

Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΙ 8467 και διάθεση πίστωσης ποσό 240,00  στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Α.Ο.Ε. 150/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Προμήθεια υλικών για την επισκευή του οχήματος ΚΗΙ 8467 και ψηφίζει την πίστωση ποσού 240,00  στον ΚΑΕ 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

  Επισκευή των οχημάτων KHI 8464, ΚΗΙ 4590 και διάθεση πίστωσης 1.300 € στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

Α.Ο.Ε. 151/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Επισκευή των οχημάτων KHI 8464, ΚΗΙ 4590  1.300 € και ψηφίζει την πίστωση ποσού στον ΚΑΕ 20.6263 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018

  Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης και ψήφιση ποσού 4.960,00€ (4.000,00€ + 960,00€ Φ.Π.Α.) στον κα.  30-6112 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 152/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης και ψηφίζει την πίστωση ποσού   4.960,00€ (4.000,00€ + 960,00€ Φ.Π.Α.) στον κα.  30-6112 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

 

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Α20/2018 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου Μπόζα Θεόδωρου.

              Α.Ο.Ε. 153/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο  Μπόζα Θεόδωρο.

2. Απαλλάσσει τον Μπόζα Θεόδωρο από υπόλογο του  ποσού  των  12.543,84 ευρώ €,  στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής προκειμένου να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ και στον κωδικό πελάτη: 4401106650182022 εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω σχετικού (2) ήτοι μέχρι 16/4/2018 το ποσό των  12.543,84 ευρώ για την μεταφορά στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο του Δήμου Σκιάθου .

   ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου υπηρεσίας Διοικητικών- Οικονομικών, Ιωάννου Ιωάννη του Νικολάου στην Θεσσαλονίκη για παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για το διάστημα 10-12/05/2018    και διάθεση πίστωσης ποσού 220,00 € στον Κ.Α.Ε. 10.6422 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

Α.Ο.Ε. 154/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  μετακίνηση υπαλλήλου υπηρεσίας Διοικητικών- Οικονομικών, Ιωάννου Ιωάννη του Νικολάου στην Θεσσαλονίκη για παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για το διάστημα 10-12/05/2018 και ψηφίζει την πίστωση ποσού 220,00 € στον Κ.Α.Ε. 10.6422 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή