ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   24 Aπριλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                                                     ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΠΟΣΟ  ΤΗΣ 138/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

16η/24.4.2018  Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

                                 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.380,00 στον κα. 00-6117  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών οδικού μεταφορέα για το έτος 2018.

Α.Ο.Ε. 131/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση

ποσού 2.380,00 στον κα. 00-6117 του Πρ/σμού οικ. Έτους 2018 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών οδικού μεταφορέα

 

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου υπομνήματος- δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας , επί της καταγγελίας δημοτικού συμβούλου  και διάθεση πίστωσης 310,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 132/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο για τις νομικές υπηρεσίες και ψηφίζει πίστωση ποσού 310,00 ευρώ στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

  Ανάληψη πίστωσης  20.000,00 ευρώ στον καε 00-6311  με τίτλο « φόροι τόκων» του π/υ οικ. έτους 2018  για την καταβολή  φόρου επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων

Α.Ο.Ε. 133/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού

20.000,00 ευρώ στον καε 00-6311  με τίτλο « φόροι τόκων» του π/υ οικ. έτους 2018  για την καταβολή  φόρου επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων

 

α) Εγκριση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Σκιάθου», β) ανάληψη της υποχρέωσης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 73.814,60 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-6662.11 με το ποσό των 67.955,60 € και τον ΚΑΕ 30-6662.01 με το ποσό των 5.859,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018, γ)καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας , δ)έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και ε)καθορισμός των όρων του  διαγωνισμού.

Α.Ο.Ε. 134/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει α) την δαπάνη με τίτλο « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Σκιάθου β)Την ανάληψη της υποχρέωσης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 73.814,60 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-6662.11 με το ποσό των 67.955,60 € και τον ΚΑΕ 30-6662.01 με το ποσό των 5.859,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018, γ) καορίζει τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας , δ) Εγκρίνει την αριθμ. 1/2018 μελέτη  και τις  τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικής υπηρεσίας και ε)καθορίζει  τους όρους του διαγωνισμού όπως φαίνονται στους συνημμένους πίνακες.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 290,00 ευρώ  στον καε 00-6492 του π/υ οικ. έτους 2018 για την καταβολή στην Καραφέλα Σοφία του Κων/νου της δικαστικής δαπάνης όπως ορίζεται  με την αρ. 146/2013 Απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Βόλου.

Α.Ο.Ε. 135/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση Ποσού 290,00 ευρώ  στον καε 00-6492 του π/υ οικ. έτους 2018 για την καταβολή στην Καραφέλα Σοφία του Κων/νου της δικαστικής δαπάνης όπως ορίζεται  με την αρ. 146/2013 Απόφαση του Μον. Πρωτοδικείου Βόλου.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.500,00 ευρώ στον καε 00-6117 για την   ανάθεση παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας Δήμου Σκιάθου έτους 2018. »

Α.Ο.Ε. 136/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση Ποσού 4.500,00 ευρώ στον καε 00-6117 για την   ανάθεση παροχής υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας Δήμου Σκιάθου έτους 2018. »

 

Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β384/2017 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από τον ενταλθέν  ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 268/2017 Α.Ο.Ε.

Α.Ο.Ε. 137/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :Α)την απόδοση λογαριασμού του υπ΄αριθμ. Β.384/2017  ΧΕΠ ποσού 1.500 στον Κ.Α.Ε. 20-6263 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης που προέκυψε από τη έκδοση παραβόλων ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου (ΚΗΥ 9267,ΚΗΙ 8467,ΚΗΥ 9243,ΚΗΙ 4614,ΚΗΙ 4613,ΚΗΗ 2967,ΚΗΙ 8464,ΒΒΗ 216,ΒΑΗ 279,ΒΒΑ 0738 και ΒΒΕ 0868) για το έτος 2017 α)σύμφωνα με το αριθ.325/28-11-2017 γραμμάτιο είσπραξης του ταμία ποσού 631,50 και β) τα  πληρωμένα παράβολα 868,50 ευρώ.&

 Β) την απαλλαγή του υπολόγου Παναγιώτη Τούρλα στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί το Χ.Ε. προπληρωμής.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  1.860,00 ευρώ για  την  Προμήθεια ανταλλακτικού σπειροειδής τσουλίθρας στον κωδ.  30-7135.00 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018

Α.Ο.Ε. 138/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση Ποσού 1.860,00 ευρώ για  την  Προμήθεια ανταλλακτικού σπειροειδής τσουλίθρας στον κωδ.  30-7135.00 του πρ/σμού οικ. Έτους 2018

 

Τροποποίηση της αρ.174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου  για το έτος 2018

          Α.Ο.Ε. 139/2018     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Τροποποιεί την 174/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου   και β) ορίζει τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου  για το έτος 2018 σε 70,00  ευρώ το τμ.

 

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 75/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη τμήμα αιγιαλού στη θέση Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου καθώς και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου  των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο «ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ» (πλην της παρ. 1,4,6) της αρ. 4622/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ, του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης , έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά   στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, για  4 έτη  με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης στις 31-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού.

Α.Ο.Ε. 140/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Συμπληρώνει την αριθμ. 75/2017 Κανονιστική Απόφ. Δ.Σ. με την προσθήκη τμήματος αιγιαλού στη θέση Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου 2) καθορίζει τον χρόνο παραχώρησης της περαιτέρω παραχώρησης από το Δήμο Σκιάθου του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης ,έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων   μέχρι 31/12/2021 και  μεταβιβάζει σε αυτούς τις υποχρεώσεις του Δήμου, που απορρέουν από το άρθρο ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ (πλην της παρ. 1,4,6), της αρ. 4622/2016 σύμβασης.

3) προσδιορίζει το τμήμα αιγιαλού σύμφωνα με το αρ Τ1 απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της ΤΕΝΑΜΑΡ Α.Ε. εμβαδού 362,76 τ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή