ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,   20 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

12η/20.3.2018 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την μη τήρηση όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς χρήστη της KUPRIIANCHUK OLGA ΤΟΥ VOLODYMYR

Α.Ο.Ε. 83 /2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή του θέματος   και συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ,

  Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη εγγράφου υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς την  Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, προς απόκρουση της προσφυγής υπ’ αριθ. πρωτ. 146/2017 του Γεωργίου Αντωνίτση κατά των 1671/105627 & 1706/108835/2017 αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και κατά της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου και διάθεση πίστωσης 372,00 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου

Α.Ο.Ε. 84 /2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Aναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο και ψηφίζει πίστωση 372,00 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου τέφανο την υπόθεση Γεωργίου Αντωνίτση

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ. πρωτ.876/2018 εξώδικη καταγγελία σύμβασης –παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού στη θέση των  Κουκουναριών της Μίχου Κερασίας-Ευαγγελίας

Α.Ο.Ε. 85/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή του θέματος   και συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού  22 τ.μ. που περιλαμβάνει ένα ενιαίο χώρο με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 86/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό  της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας 

 

Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ακινήτου εμβαδού  74.42 τ.μ. που περιλαμβάνει ένα ενιαίο χώρο με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος , με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 87/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το  πρακτικό  της φανερής πλειοδοτικής και προφορικής Δημοπρασίας 

 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 930,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τις εργασίες που αφορούν την εξαγωγή στοιχείων από την εφαρμογή SHR-HRMS  από τον Server (εξυπηρετητή  ο οποίος διαθέτει τις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία Μισθοδοσίας προηγουμένων ετών ) του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 88/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 930,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.448,76 ευρώ   στον Κ.Α. 15-6474 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018, για την παροχή υπηρεσιών «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων (γάτες) στα διοικητικά όρια  του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 89/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 8.448,76 ευρώ   στον Κ.Α. 15-6474 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018

 

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.900,00 ευρώ   στον Κ.Α. 20.6263του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018,  για την προμήθεια υλικών του Γραφείου κίνησης του Δήμου Σκιάθου, για την επισκευή του οχήματος ΚΗI 8464.

Α.Ο.Ε. 90/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.900,00 ευρώ   στον Κ.Α. 20.6263του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 550,00 ευρώ   στον Κ.Α. 20-6671.03 προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018,για την προμήθεια ελαστικού για το όχημα ΚΗΗ 3043.

Α.Ο.Ε. 91/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 550,00 ευρώ   στον Κ.Α. 20-6671.03 προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018

 

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.     00-6434 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια ανθοσυνθέσεων για τους πολιτικούς γάμους που θα τελεστούν κατά το έτος 2018 »

Α.Ο.Ε. 92/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.     00-6434 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 3.150,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.  35-6692 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια   φυτών και 350,00   στον Κ.Α.Ε. 35-6693 για την προμήθεια τύρφης.

Α.Ο.Ε. 93/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.150,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.  35-6692 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια   φυτών και 350,00   στον Κ.Α.Ε. 35-6693 για την προμήθεια τύρφης.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 580,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την Προμήθεια ενός δραπανοκατσάβιδου αποστωμένων κεφαλών και μιας μπαταρίας 36V Li-Ion  για  τη  τεχνική  υπηρεσία.

Α.Ο.Ε. 94/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 580,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.03 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια έξι ελαστικών ( δύο μπροστά και τέσσερα πίσω) 165/65 R14.για το όχημα  ΚΗΗ 3139.

Α.Ο.Ε. 95/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.03 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη εγγράφου υπομνήματος – δικογράφου εκθέσεως απόψεων άρθρ. 23 ΠΔ 18/1989, προς το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας / Τμήμα Α΄ Τριμελές Ακυρωτικής Διαδικασίας, προς απόκρουση της αιτήσεως ακυρώσεως των:  1) Ιωάννη Παρίσση του Θεοδοσίου, 2) Εμμανουήλ Περατικού του Γεωργίου, 3) Δημητρίου Καρυοφύλλη του Θεοδώρου και 4) Νικολάου Κονδύλη του Γεωργίου, κατοίκων Σκιάθου, για την ακύρωση των αναφερομένων εις αυτή πράξεων του Δήμου Σκιάθου (υπόθεση ΙΚΤΕΟ - «Σιώκη Κυβέλη και ΣΙΑ ΕΕ»),  με δικάσιμο στις 18-04-2018 (σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1506/23-02-2018 έγγραφο), και διάθεση πίστωσης 372,00 ευρώ  στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 96/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον Δικηγόρο Καραγεώργο Στέφανο και ψήφιση ποσού 372,00 ευρώ  στον καε 00-6111 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

  Διάθεση πίστωσης 200,00 ευρώ  στον καε 00-6492 του π/υ οικ. έτους 2018 για την καταβολή στον Κοντομηνά Παναγιώτη της δικαστικής δαπάνης όπως ορίζεται  με την αρ. 14/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου

Α.Ο.Ε. 97/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού200,00 ευρώ  στον καε 00-6492 του π/υ οικ. έτους 2018 για την καταβολή στον Κοντομηνά Παναγιώτη της δικαστικής δαπάνης όπως ορίζεται  με την αρ. 14/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου

 

Ανάληψη συμπληρωματικής πίστωσης 3.600,00 ευρώ στον καε 15-6232 του π/υ οικ. έτους 2018  για μίσθωμα ακινήτου που χρησιμοποιείται από το Δήμο Σκιάθου για τη στέγαση των υπηρεσιών του.

Α.Ο.Ε. 98/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάληψη συμπληρωματικής πίστωσης 3.600,00 ευρώ στον καε 15-6232 του π/υ οικ. έτους 2018  για μίσθωμα ακινήτου που χρησιμοποιείται από το Δήμο Σκιάθου για τη στέγαση των υπηρεσιών του.

 

Λήψη απόφασης δέσμευσης πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών για    την κάλυψη δαπανών Π.Ο.Ε.

Α.Ο.Ε. 99/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεσμεύει πιστώσεις απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών Π.Ο.Ε., σύμφωνα με τον συναπτόμενο  πίνακα

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6062.01 για κάλυψη εξόδων κηδείας δημοτικού υπαλλήλου Πατσογιάννη Νικόλαου του Ευσταθίου.

Α.Ο.Ε. 10/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20.6062.01 για κάλυψη εξόδων κηδείας δημοτικού υπαλλήλου Πατσογιάννη Νικόλαου του Ευσταθίου

 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 1.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6699 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια υλικών προς εξυπηρέτηση του μαζικού αθλητισμού του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 101/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού1.900,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6699 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού  1.250,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6264 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018   για τις εργασίες επέκτασης συστήματος παρακολούθησης στο Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε. 102/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.250,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 10-6264 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  

 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού  1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε 50-6615 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018   για την προμήθεια  300 τριπλότυπα μπλοκ βεβαίωσης παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Α.Ο.Ε. 103/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε 50-6615 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  

  έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού  230,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε 50-6672 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018   για την προμήθεια ενός ηλεκτρικού δραπανοκατσάβιδου μαζί με δύο μπαταρίες και μία κασετίνα με καρυδάκια

Α.Ο.Ε. 104/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 230,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε 50-6672 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΟΜΟΡΟΙ)  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. 

Α.Ο.Ε. 105/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΟΜΟΡΟΙ)  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ  (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81)

Α.Ο.Ε. 106/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ  (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81)

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ  (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81)

Α.Ο.Ε. 107/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ  (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81)

  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ  (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81

Α.Ο.Ε. 108/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής προς  παραχώρηση με αντάλλαγμα ( δημοπρασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή