ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 19 Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

11η/19.3.2018  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την αρ.43/2017 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που λήφθηκε κατά την 9η Συνεδρίαση του έτους 2017  σχετικά με την προσφυγή του Αντωνίτσα Δημήτριου,  για το  πόστο στη θέση Αγία Παρασκευή κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας για την τοποθέτηση τροχήλατου.

Α.Ο.Ε. 80/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την αριθμ. 43/2017 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που λήφθηκε κατά την 9η Συνεδρίαση του έτους 2017  σχετικά με την προσφυγή του Αντωνίτσα Δημήτριου,  για το  πόστο στη θέση Αγία Παρασκευή κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας για την τοποθέτηση τροχήλατου.

 

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 88/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη αιγιαλού και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους κατά το έτος 2018, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για ένα έτος (1) ή περισσότερα έτη (2), με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.18 ή 31.12.19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017, τεύχος Β’ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις  ΚΥΑ ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β’, ΔΔΠΟΟΟ9186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017  τεύχος Β) και την ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’),  για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

Α.Ο.Ε. 81/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης, τον χρόνο παραχώρησης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001,το ΠΔ 270/81 και της ΚΥΑ .

2.Προσδιορίζει τον αιγιαλό που θα παραχωρηθεί για την άσκηση δραστηριότητας που εξυπηρετεί τους λουόμενος ή την αναψυχή του κοινού ώστε να προστεθεί στην αρ.88/2017 κανονιστική  απόφαση ΔΣ η περιοχή Καλαμάκι  και να διαμορφωθούν  ο κάτωθι  πίνακες.

3. Εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου για λήψη σχετικής απόφασης.

 

Τροποποίηση της αρ.174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Καλαμάκι  για το έτος 2018

Α.Ο.Ε. 82/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Τροποποιεί  την αριθμ. 174/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσθέτοντας  τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Καλαμάκι  για το έτος 2018.

2. Καθορίζει το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στα 80,00 ευρώ το τμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή