ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος,  6  Μαρτίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

10η/6.3.2018 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Καθ/τας & Περιβάλλοντος Ταμπάκη Βασίλειου, στο Βόλο για υπηρεσιακούς λόγους.

Α.Ο.Ε. 53/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει  την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Καθ/τας & Περιβάλλοντος Ταμπάκη Βασίλειου, στο Βόλο για υπηρεσιακούς λόγους.

  Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης  του υπαλλήλου μας Γλυμπάτσα Σωτήριου στο Βόλο  

Α.Ο.Ε. 54/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης  του  υπαλλήλου μας Γλυμπάτσα Σωτήριου στο Βόλο .

 

΄Εγκριση μετακίνησης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Καθ/τας & Περιβάλλοντος Ταμπάκη Βασίλειου, στο Βόλο για υπηρεσιακούς λόγουςκαι διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 € στον καε  35-6422 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

Α.Ο.Ε. 55/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Καθ/τας & Περιβάλλοντος Ταμπάκη Βασίλειου, στο Βόλο για υπηρεσιακούς λόγους και ψηφίζει  πίστωσης ποσού 350,00 € στον καε  35-6422 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

 

΄Εγκριση μετακίνησης του Γλυμπάτσα Σωτήριο στο Βόλο  για υπηρεσιακούς λόγους και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 € στον καε 20-6422  του πρ/σμού οικ.έτους 2018

Α.Ο.Ε. 56/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Γλυμπάτσα Σωτήριο στο Βόλο  για υπηρεσιακούς λόγους και ψηφίζει  πίστωσς ποσού 350,00 € στον καε 20-6422  του πρ/σμού οικ.έτους 2018

 

         ΄Εγκριση μετακίνησης    Ληξιάρχου του Δήμου μας, Πασχάλη -Τριανταφυλλιάς -Αναστασίας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στη Σκόπελο στις 12/3/2018,  για τον έλεγχο των Ληξιαρχικών Βιβλίων στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου στις 13/3/2018  ,σύμφωνα με την βεβαίωση της Ειρηνοδίκη Σκοπέλου και να επιστρέψει στις 14/3/2018 στην Σκιάθο και διάθεση πίστωσης ποσού 160,00 ευρώ στον καε 10-6422 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 57/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση την Ληξιάρχου του Δήμου μας, Πασχάλη -Τριανταφυλλιάς -Αναστασίας-Τριανταφυλλιάς -Αναστασίας, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στη Σκόπελο στις 12/3/2018,  για τον έλεγχο των Ληξιαρχικών Βιβλίων στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου στις 13/3/2018  ,σύμφωνα με την βεβαίωση της Ειρηνοδίκη Σκοπέλου και να επιστρέψει στις 14/3/2018 στην Σκιάθο και ψηφίζει  πίστωση ποσού 160,00 ευρώ στον καε 10-6422 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.

 

 ΄Εγκριση Ανανέωσης ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης  συνολικού ποσού των 9.700,00€ και θα επιβαρύνει τους κάτωθι ΚΑΕ: 1.000,00€ στον ΚΑΕ 10-6253, 7.000,00€ στον ΚΑΕ 20-6253 και 1.700,00€ στον ΚΑΕ 30-6253, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 58/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωσης ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου και ψηφίζει πίστωση  συνολικού ποσού  9.700,00€ στους κάτωθι  ΚΑΕ: 1.000,00στον ΚΑΕ 10-6253, 7.000,00στον ΚΑΕ 20-6253 και 1.700,00στον ΚΑΕ 30-6253, του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2018.

 

Τροποποίηση της αριθμ. 42/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ως προς τους όρους της 1ης ομάδας υπηρεσιών-συντήρηση  εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018

Α.Ο.Ε. 59/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την Τροποποίηση της αριθμ. 42/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής αφαιρώντας  τους τρείς τελευταίους όρους της 1ης ομάδας υπηρεσιών-συντήρηση  εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018.

Β. Ως προς την ψήφιση ισχύει η  42/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως ποσού 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.     00-6073 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής  του Δήμου μας σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός έτους ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-postirixis. »

Α.Ο.Ε. 60/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 992,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε.     00-6073 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής  του Δήμου μας σε δώδεκα (12) παρουσιάσεις εντός ενός έτους ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-postirixis. »

 

΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.975,40 ευρώ   στον Κ.Α. 35-6662 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018, για την εκτέλεση της προμήθειας υλικού για την επισκευή – αντικατάσταση διαδρόμου στο δάσος – παραλίας Κουκουναριών.

Α.Ο.Ε. 61/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 23.975,40 ευρώ   στον Κ.Α. 35-6662 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2018 για την εκτέλεση της προμήθειας υλικού για την επισκευή – αντικατάσταση διαδρόμου στο δάσος – παραλίας Κουκουναριών.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  200,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6073 του πρ/σμού  για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου 2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με θέμα  θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων   στις 30/3/2018.

Α.Ο.Ε. 62/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 200,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6073 του πρ/σμού  για την παρακολούθηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου 2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με θέμα  θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων   στις 30/3/2018

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού με φπα. 5.499,40  στον κα. 35-6262.00 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 63/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού με φπα. 5.499,40  στον κα. 35-6262.00 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου.

  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 € για την Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης στον κα. 20-6615 του πρ/σμού οικ.έτους 2018

Α.Ο.Ε. 64/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού1.000,00 € για την Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης στον κα. 20-6615 του πρ/σμού οικ.έτους 2018.

  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 στον κα. 35-6262.00 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια  εννέα  φορητών  ασυρμάτων

Α.Ο.Ε. 65/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.000,00 στον κα. 35-6262.00 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια  εννέα  φορητών  ασυρμάτων.

  Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 στον κα. 15-6632 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την  Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 66/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 7.000,00 στον κα. 15-6632 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την  Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των αδέσποτων γατών του Δήμου Σκιάθου.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 στον κα. 20-7135 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε. 67/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού10.000,00 στον κα. 20-7135 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 23.994,00  στον κα. 20-6142.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  με σκοπό  την μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ αλλά και για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε. 68/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 23.994,00  στον κα. 20-6142.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  με σκοπό  την μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ αλλά και για την ορθολογικότερη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Έκδοση Απόφασης  ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση), ποσού 300€(ΑΑΥ 55/2018)  στον Κ.Α.Ε  10 -6422  λόγου ματαίωσης μετακίνησης της ΜΙχαηλίδου Στυλιανής.

Α.Ο.Ε. 69/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζει την ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητική απόφαση), ποσού 300€(ΑΑΥ 55/2018) στον Κ.Α.Ε  10 -6422    λόγου ματαίωσης μετακίνησης της ΜΙχαηλίδου Στυλιανής.

 

Εγκριση    δαπάνης   και   διάθεση πιστώσης     ποσού   3.500,00  ευρώ  στον   Κ.Α.Ε 15-6699 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια αθλητικό δάπεδο EVA TATAMI PUZZLE 200 τετραγωνικών μέτρων .

Α.Ο.Ε. 70/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 3.500,00  ευρώ  στον   Κ.Α.Ε 15-6699 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια αθλητικό δάπεδο EVA TATAMI PUZZLE 200 τετραγωνικών μέτρων .

 

Εγκριση    δαπάνης   και   διάθεση πιστώσης    ποσού   400,00 στον κωδ. 15-6422 Του προυπ. Του Δήμου μας Οικ.έτους 2018  ,για μετακινήσεις  υπαλλήλων υπηρεσίας ¨πολ.αθλ.&Πρόνοιας . Συγκεκριμένα για την μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου μας Τσάμτσα Γεώργιου του Θεοδώρου,κλάδου ΤΕ φυσικοθεραπευτών από Σκιάθο στην Αθήνα στις 22/3/2018, για να παρακολουθήσει στις 23/3/2018 την  12η συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής, ύστερα από το 13/2/2018 έγγραφο του ΕΔΔΥΠΠΥ    και να επιστρέψει στις 24/3/2018 στην Σκιάθο.

Α.Ο.Ε. 71/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού πιστώσης    ποσού   400,00 στον κωδ. 15-6422 Του προυπ. Του Δήμου μας Οικ.έτους 2018  ,για μετακινήσεις  υπαλλήλων υπηρεσίας ¨πολ.αθλ.&Πρόνοιας . Συγκεκριμένα για την μετακίνηση του μόνιμου υπαλλήλου μας Τσάμτσα Γεώργιου του Θεοδώρου,κλάδου ΤΕ φυσικοθεραπευτών από Σκιάθο στην Αθήνα στις 22/3/2018, για να παρακολουθήσει στις 23/3/2018 την  12η συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής, ύστερα από το 13/2/2018 έγγραφο του ΕΔΔΥΠΠΥ    και να επιστρέψει στις 24/3/2018 στην Σκιάθο.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00 €  στον κα. 20-6276 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την μίσθωση  βυτίου  για  μεταφορά  λημμάτων στο βιολογικό.

Α.Ο.Ε. 72/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.500,00 €  στον κα. 20-6276 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την μίσθωση  βυτίου  για  μεταφορά  λημμάτων στο βιολογικό.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 €  στον κα. 30-6661.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για  την Προμήθεια υλικών στα πλαίσια συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των εγκαταστάσεων στον υδροβιότοπο των Κουκουναριών.

Α.Ο.Ε. 73/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 10.000,00 €  στον κα. 30-6661.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για  την Προμήθεια υλικών στα πλαίσια συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των εγκαταστάσεων στον υδροβιότοπο των Κουκουναριών

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.800,00 €  στον κα. 35-6672 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πρανών του οδικού δικτύου.

Α.Ο.Ε. 74/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.800,00 €  στον κα. 35-6672 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πρανών του οδικού δικτύου

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  350,00 €  στον κα. 30-6671.03 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗI 4613.

Α.Ο.Ε. 75/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  350,00 €  στον κα. 30-6671.03 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για Προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗI 4613.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  18.487,20€  στον κα. 00-6142.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για τις Εργασίες καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δ. Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 76/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  18.487,20€  στον κα. 00-6142.02 του πρ/σμού οικ.έτους 2018 για τις Εργασίες καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο Δ. Σκιάθου».

 

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  160,00 €  στον κα. 20-6263 του πρ/σμού οικ.έτους 2018   για την Επισκευή του δίκυκλου οχήματος  ΒBA 736.

Α.Ο.Ε. 77/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 160,00 €  στον κα. 20-6263 του πρ/σμού οικ.έτους 2018   για την Επισκευή του δίκυκλου οχήματος  ΒBA 736.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  500,00 €  στον κα. 35-6673 του   πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια  ενός  επαναφορτιζόμενου  παλμικού  κατσαβίδι  και  ενός  κρουστικού  δραπανοκατσάβιδου  στα  πλαίσια  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  του  υδροβιότοπου Κουκουναριών.

Α.Ο.Ε. 78/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού  500,00 €  στον κα. 35-6673 του   πρ/σμού οικ.έτους 2018 για την Προμήθεια  ενός  επαναφορτιζόμενου  παλμικού  κατσαβίδι  και  ενός  κρουστικού  δραπανοκατσάβιδου  στα  πλαίσια  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  του  υδροβιότοπου Κουκουναριών.

 

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  200,00 €  στον κα. 35-6673 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια  αντλίας  νερού    για  άντληση  υδάτων  και  για  πυρόσβεση  για  το  Δήμο  Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 79/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 200,00 €  στον κα. 35-6673 του πρ/σμού οικ.έτους 2018  για την Προμήθεια  αντλίας  νερού    για  άντληση  υδάτων  και  για  πυρόσβεση  για  το  Δήμο  Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή