ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος,  13 Φεβρουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

7η/13.2.2018 Tακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού   483,60 € στον καε 00-6116 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για την συμπληρωματική αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας Στυλιανής Χατζηβαγιάννη –Λέκου για την ματαιωθείσα διοικητική εκτέλεση βιαίας αποβολής και εγκαταστάσεως  που διενεργήθηκε στις 2.2.2018 από το περίπτερο έμπροσθεν της τράπεζας ALPHABANK.
 

Α.Ο.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού ποσού   483,60 € στον καε 00-6116 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για την συμπληρωματική αμοιβή της δικηγόρου Στυλιανής Χατζηβαγιάννη-Λέκου.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη εγγράφου –

υπομνήματος  εκθέσεως απόψεων προς την

Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 για

απόκρουση της αρ. πρωτ. 14/23-1-2018

προσφυγής της VKM3- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ  και ψήφιση πίστωσης

ποσού 372,00 ευρώ         στον  καε 00-6111

του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη

κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου  

Α.Ο.Ε. 20/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο  τη σύνταξη εγγράφου- υπομνήματος  εκθέσεως απόψεων προς την Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 για απόκρουση της αρ. πρωτ. 14/23-1-2018 προσφυγής της VKM3- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ  και ψηφίζει   πίστωση ποσού 372,00 ευρώ     στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου  

3.

Aνάθεση σε δικηγόρο  την παράσταση  ενώπιον

της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.

3463/2006, στη Λάρισα, προς απόκρουση

προσφυγής υπ’ αριθ. πρωτ. 14/23-01-2018 της εταιρείας με την επωνυμία «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.»  και ψήφιση πίστωσης ποσού 719,20  ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου

Α.Ο.Ε. 21/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο την παράσταση  ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, στη Λάρισα, προς απόκρουση προσφυγής υπ’ αριθ. πρωτ. 14/23-01-2018 της εταιρείας με την επωνυμία «VKM3-Τουριστικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε.»  και ψηφίζει  πίστωση ποσού 719,20  ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4.

Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2017,

για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε.

2017 του Δήμου Σκιάθου

           Α.Ο.Ε. 22/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2017 η οποία θα υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο  για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους 2017  έως τη λήξη του. 

5.

Λήψη απόφασης μετά την έκδοση του

υπ΄αριθμ.  274/12-1-2018 Πρακτικού

επανεξέτασης και αξιολόγησης των τεχνικών

προσφορών σύμφωνα με την αρ. 358/2017

Α.Ο.Ε για την « Προμήθεια και τοποθέτηση

κουφωμάτων δυο δημοτικών κτιρίων του

Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 23/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανάκληση της 335/2017 ΑΟΕ.Β) Ματαίωση διαγωνισμού γ) Επιστροφή παραβόλου και  εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας με όρους  που θα συζητηθούν σε επόμενη οικονομική επιτροπή.

6.   

Λήψη απόφασης για την ανάληψη

υποχρεώσεων ανεκτέλεστου μέρους

συμβατικών υποχρεώσεων  προηγούμενου

έτους.

Α.Ο.Ε. 24/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την διάθεση των  πιστώσεων και δαπανών  ανεκτέλεστου μέρους συμβατικών υποχρεώσεων προηγούμενου έτους βάσει του συνημμένου πίνακα που ακολουθεί.

7.

Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού

600,00 ευρώ στον καε 00-6822 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την

καταβολή πρόσθετης επιβάρυνσης που

προκύπτει από τις ΑΠΔ χρονικής περιόδου

5/2016 έως 12/2016.

Α.Ο.Ε. 25/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού

600,00 ευρώ στον καε 00-6822του

Πρ/σμούΟικ. έτους 2018 για την

καταβολή πρόσθετης επιβάρυνσης που

προκύπτει από τις ΑΠΔ χρονικής

περιόδου 5/2016 έως 12/2016.

8.

Εγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης

συνολικού ποσού 2.157,60 ευρώ στον καε 00-

6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για

την αμοιβή δικηγόρου  κατόπιν των αρ. 2/2018

, 3/2018 & 7/2018 ΑΟΕ.

Α.Ο.Ε. 26/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δαπάνη  και ψηφίζει πίστωσης

συνολικού ποσού 2.157,60 ευρώ στον καε

00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους

2018 για την αμοιβή δικηγόρου κ.

Στέφανου Καραγεώργου, κατόπιν των αρ.

2/2018 , 3/2018 & 7/2018 ΑΟΕ.

9.

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας

προς την Οικονομική Επιτροπή για την 1η

αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους

2018.

Α.Ο.Ε. 27/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει και  εισηγείται την 1η αναμόρφωση του

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

10.

Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη δικογράφου

εκθέσεως απόψεων για απόκρουση της

προσφυγής του Λάμπρου Σανιδά  και ψήφιση

πίστωσης ποσού  248,00 ευρώ στον  καε 00-

6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για

τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 28/2018  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο  τη

σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων

για απόκρουση της προσφυγής του

Λάμπρου Σανιδά  και ψηφίζει πίστωση

ποσού  248,00 ευρώ           στον  καε 00-6111

του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για

τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.

11.

Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης

ποσού 12.543,84 ευρώ στον καε 20-7325.17

του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την

μεταφορά στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο

σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ .

Α.Ο.Ε. 29/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού12.543,84 ευρώ στον καε 20-7325.17 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την μεταφορά στύλων στην περιοχή Μεγάλη Αμμο σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΕΔΔΗΕ

12.

΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης

ποσού 1.512,80 ευρώ στον καε 00-6142.02 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την

ανάθεση των εργασιών για τον έλεγχο και

πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής χαράς

και των αύλειων  σχολικών  χώρων  στους

οποίους υπάρχουν εγκαταστημένα παιχνίδια.

       Α.Ο.Ε. 30/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.512,80 ευρώ στον καε 00-6142.02 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την ανάθεση των εργασιών για τον έλεγχο και πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής χαράς και των αύλειων  σχολικών  χώρων  στους οποίους υπάρχουν εγκαταστημένα παιχνίδια

13.

΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης

ποσού 50,00 ευρώ στον καε 00-6116 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την

αμοιβή δικαστικού επιμελητή.

       Α.Ο.Ε. 31/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  και ψηφίζει πίστωση ποσού   50,00 ευρώ στον καε 00-6116 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή.

14.

Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη δικογράφου

εκθέσεως απόψεων για απόκρουση της αρ. κατ. 

200/2015 αγωγής των υπαλλήλων του Δήμου

Σκιάθου περί καταβολής επιδομάτων εορτών 

Χριστουγέννων , Πάσχα και αδείας  και ψήφιση

πίστωσης ποσού  434,00 ευρώ στον  καε 00-

6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  για

τη κάλυψη της  αμοιβής δικηγόρου 

Α.Ο.Ε. 32/2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ

Αναθέτει στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο τη

σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων

για απόκρουση της αρ. κατ.  200/2015

αγωγής των υπαλλήλων του Δήμου

Σκιάθου περί καταβολής επιδομάτων

εορτών  Χριστουγέννων , Πάσχα και αδείας 

και ψηφίζει πίστωση ποσού  434,00 ευρώ

στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού

οικ. έτους 2018  για τη κάλυψη της 

αμοιβής δικηγόρου.

15.

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού

ύψους 17.247,30€ που αφορά την αποζημίωση

ρυμοτομούμενων επικειμένων, ιδιοκτησιών

στον Γ’ Τομέα της πόλης της Σκιάθου, σε βάρος

των πιστώσεων του Κ.Α. 30.7424.01

«Εφαρμογή Σχεδίου πόλης» του οικονομικού έτους 2018.

          Α.Ο.Ε. 33/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωσης

ποσού ύψους 17.247,30€ που αφορά την

αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων,

ιδιοκτησιών στον Γ’ Τομέα της πόλης της

Σκιάθου, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.

30.7424.01 «Εφαρμογή Σχεδίου πόλης»

του οικονομικού έτους 2018.

16. 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 969,20€ στον Κ.Α.Ε.

20.6062.01 για κάλυψη εξόδων κηδείας

δημοτικού υπαλλήλου Καρακούδα Ιωάννη του

Κων/νου.

Α.Ο.Ε. 34/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 969,20€ στον

Κ.Α.Ε. 20.6062.01 για κάλυψη εξόδων

κηδείας του δημοτικού υπαλλήλου

Καρακούδα Ιωάννη του Κων/νου.

17.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την

επισκευή του κεντρικού αγωγού νερού που

υδροδοτεί το δίκτυο πυρόσβεσης των

Κουκουναριών και την γύρω περιοχή στον ΚΑΕ

35.6262.00

           Α.Ο.Ε. 35/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00 €  στον

ΚΑΕ 35.6262.00 για την επισκευή του

κεντρικού αγωγού νερού που υδροδοτεί το

δίκτυο πυρόσβεσης των Κουκουναριών και

την γύρω περιοχή.

18.

Ψήφιση ποσού 440,00 € για την

παρακολούθηση σεμιναρίου 2 Δημοτικών

Υπαλλήλων ,με θέμα «ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ>>  στις  22/2/2018.

Α.Ο.Ε. 36/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη και Ψηφίζει πίστωση ποσού 

440,00 € για την παρακολούθηση

σεμιναρίου 2 Δημοτικών

Υπαλλήλων ,με θέμα «ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ>>  στις 

22/2/2018 στον Κ.Α.Ε. 00-6073

19.

Ψήφιση ποσού 440,00 € για την

παρακολούθηση σεμιναρίου 2 Δημοτικών

Υπαλλήλων ,με θέμα «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ

ΔΗΜΩΝ>> στις  15/2/2018.

Α.Ο.Ε. 37/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  και ψηφίζει πίστωση

ποσού 440,00 € για την   παρακολούθηση

σεμιναρίου 2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με

θέμα «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ>> στις 

15/2/2018 στον Κ.Α.Ε. 00-6073

20.

Ψήφιση ποσού 320,00 € για την

παρακολούθηση σεμιναρίου 1  Δημοτικού

Υπαλλήλου,με θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ>> στις 

15/2/2018

Α.Ο.Ε. 38/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  και ψηφίζει πίστωση

ποσού 320,00 € για την παρακολούθηση

σεμιναρίου 1  Δημοτικού Υπαλλήλου,με

θέμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ>> στις  15/2/2018 στον

Κ.Α.Ε. 00-6073

21.

Ψήφιση ποσού 190,00 € για την

παρακολούθηση σεμιναρίου 1  Δημοτικού

Υπαλλήλου,με θέμα «ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ>> στις 16/2/2018.

Α.Ο.Ε. 39/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  και ψηφίζει πίστωση

ποσού190,00 € για την παρακολούθηση

σεμιναρίου 1  Δημοτικού Υπαλλήλου,με

θέμα «ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ>> στις 16/2/2018 στον Κ.Α.Ε.

00-6073

22.

Ψήφιση ποσού 440,00 € για την

παρακολούθηση σεμιναρίου2 Δημοτικών

Υπαλλήλων ,με θέμα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΚΑΡΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ>> στις

23/2/2018.

Α.Ο.Ε. 40/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  δαπάνη  και ψηφίζει πίστωση

ποσού 440,00 € για την παρακολούθηση

σεμιναρίου2 Δημοτικών Υπαλλήλων ,με

θέμα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΦΩΤΙΣΜΟΥ>> στις 23/2/2018 στον Κ.Α.Ε.

00-6073

23.

΄Εγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης

ποσού 620,00 ευρώ στον καε 10-7134 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την

ανάθεση των εργασιών εγκατάστασης

εφαρμογών – προγραμμάτων της singular logic

( GENESIS) σε νέο σέρβερ.

Α.Ο.Ε. 41/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση

ποσού 620,00 ευρώ στον καε 10-7134 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την

ανάθεση των εργασιών εγκατάστασης

εφαρμογών – προγραμμάτων της singul

ar logic ( GENESIS) σε νέο σέρβερ.

24.

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

24.000,00 € στον κ.α. 10-6266 αριθμ.Π.Α.Υ.

212/2018 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2018

Α.Ο.Ε. 42/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

      

Εγκρίνει την δαπάνη και ψηφίζει πίστωση

ποσού 24.000,00 € στον κ.α. 10-6266 

αριθμ.Π.Α.Υ. 212/2018 για την

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

25.

Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πάγιας

προκαταβολής  έτους 2018.

Α.Ο.Ε. 43/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή έτους 2018 για το Δήμο  Σκιάθου  ποσού  2.000,00 €.

Β. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 8251 του προϋπολογισμού έτους 2017 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του Δήμου.

Γ. Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής το δημοτικό υπάλληλο ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Δ/κου με βαθμό A, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

ΔΟι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους,  στα  όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

1) κ.α 00.6495 λοιπές δαπάνες γεν. φύσης ποσό 7.500

2)κ.α. 10.6263 συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ποσό 1.000

3) κ.α. 30.6263 συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ποσό 1.000

4) κα. 10.6261.00 συντήρηση& επισκευή κτιρίων  ποσό 2.000

5) κ.α. 10.6611 προμήθεια βιβλίων ποσό 500

6)κα. 00.6221 ταχ.τέλη ποσό 400

7)κ.α. 20.6263 συντήρηση & επισκευή μεταφ. μέσων ποσό 2.500

8) κ.α.10.6262.00 συντήρηση & επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτιρίων  ποσό 2.000

26.

Aνάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη

γνωμοδότησης  μετά την έκδοση της αρ.

15/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου

Σκοπέλου (αγωγή ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ)

και ψήφιση πίστωσης ποσού  248,00 ευρώ

στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ.

έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του

δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 44/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αναθέτει  στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο

Στέφανο  τη σύνταξη γνωμοδότησης  μετά

την έκδοση της αρ. 15/2017 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Σκοπέλου (αγωγή ΤΑΝΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ)

και ψηφίζει ποσό πίστωσης ποσού  248,00

ευρώ στον  καε 00-6111 του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη κάλυψη της αμοιβής του δικηγόρου.

27.

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων

μέσων, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.  15/2017

απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου επί

αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την

επωνυμία «ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά

του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 45/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

αποφασίζει για την μή άσκηση  ενδίκων

μέσων(εφέσεως), μετά την έκδοση της υπ’

αριθ.  15/2017 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Σκοπέλου επί αγωγής της

ομόρρυθμης εταιρείας με τηνεπωνυμία

«ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε» κατά

του Δήμου Σκιάθου.

28.

Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη  και

κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 5-1-2018 με αρ. κατάθ. ΤΠ 7/16-1-2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» και διάθεση πίστωσης  1.078,80 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

Α.Ο.Ε. 46/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει  στον δικηγόρο κ. Καραγεώργο

Στέφανο τη σύνταξη  και

κατάθεση προτάσεων και διεξαγωγή διαδικασίας μαρτυρικής καταθέσεως, προς απόκρουση της από 5-1-2018 με αρ. κατάθ. ΤΠ 7/16-1-2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» και ψηφίζει ποσό  πίστωσης  1.078,80 ευρώ  στον καε 00-6117 του π/υ οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της  αμοιβής του δικηγόρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή