ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  19 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 06 / 2011 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 18ης Αυγούστου  2011  και της αποφάσεως που λήφθηκε περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

  

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Η υπ' αριθ.442/6940/05-08-2011 Απόφαση Δημάρχου, που  ως πειθαρχικώς προϊστάμενος, δεν επιβάλλω ποινή που άπτεται των αρμοδιοτήτων μου (ποινή έγγραφης επίπληξης και ποινή προστίμου της στέρησης των αποδοχών έως και ενός (1) μηνός άρθρο 122 Ν. 3584/07) διότι θεωρεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 1 περ. δ. του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων [προβλέπεται ως πειθαρχικό αδίκημα η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων και σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από  την εκτέλεση των υπηρεσιακών  καθηκόντων για περισσότερο από είκοσι δυο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς επισύρει ακόμη  και την ποινή της οριστικής παύσης [άρθρο 113 παρ. 2  περ. στ] ]  πρέπει να επιβληθεί η προσήκουσα  ποινή που άπτεται των αρμοδιοτήτων ανώτερου συλλογικού Οργάνου, άρθρο 123 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' που είναι η Εκτελεστική Επιτροπή.

 

2.  Την  από 18/05/2011 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  της κ. Καλογιάννη  Ιωάννας του Δημητρίου»

 

3. Η από 20 -5- 2011 εξώδικη απάντηση του Δήμου Σκιάθου»

 

Α.Ε.Ε. 6/2011

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης της υπαλλήλου ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για ποινή ανώτερη της αρμοδιότητας του Πειθαρχικού  οργάνου (Εκτελεστική Επιτροπή), επειδή από τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου προκύπτει ότι υπέπεσε στα πειθαρχικό παράπτωμα:

άρθρο 111 παρ. 1 περ. ε.

άρθρο 113 παρ. 2  περ. στ

και σε ενέργειες  τις οποίες ο Δήμος δεν επιτρέπεται  να αποδεχθεί, διότι «Η επίσχεση εργασίας δεν  ισχύει για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., λόγω των αυστηρών κανόνων που διέπουν την ειδική σχέση τους με τον Ο.Τ.Α. (Σ.τ.Ε. 2547/1990)»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή