ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η συσταθείσα με την υπ' αριθμ.148/15-03-2011 απόφαση Δημάρχου Σκιάθου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3882/2010 ΦΕΚ166Α/22-09-2010) επιτροπή ΚΟΣΕ, σήμερα ημέρα Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. πραγματοποίησε συνεδρίαση των τακτικών μελών του Κομβικού Σημείου Επαφής του Δήμου Σκιάθου κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού και τα 3 μέλη του ΚΟΣΕ ήταν παρόντα και συγκεκριμένα

1. Μαγδαληνή Άννη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος

2. Χρήστος Σταματίου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ως τακτικό μέλος

3. Αικατερίνη Σάχου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος Μιχαηλίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών.

Αρχικά έγινε αναφορά από την Πρόεδρο υπ' αριθμ.οικ.1538/15-02-2012 εγγράφου του ΟΚΧΕ και στην συνέχεια έγινε ενημέρωση για την ολοκλήρωση και αποστολή των καταλόγων των γεωχωρικών δεδομένων στον ΟΚΧΕ στις 15 Μαρτίου 2012. Τα δεδομένα που στάλθηκαν αφορούσαν τον Δήμο Σκιάθου.

Μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί σ τ η κ ε

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής των γεωχωρικών δεδομένων για το 2012, το ΚΟΣΕ Δήμου Σκιάθου πρέπει να ενημερώνει τους επιμέρους καταλόγους του, έτσι ώστε να τους αποστείλει στον ΟΚΧΕ όταν ζητηθεί.

Αφού συντάχθηκε και διαβιβάστηκε στα μέλη του ΚΟΣΕ του Δήμου Σκιάθου το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαγδαληνή Άννη                                        1. Χρήστος Σταματίου

2. Αικατερίνη Σάχου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή