ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Η συσταθείσα με την υπ' αριθμ.148/15-03-2011 απόφαση Δημάρχου Σκιάθου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3882/2010 ΦΕΚ166Α/22-09-2010) επιτροπή ΚΟΣΕ, σήμερα ημέρα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. πραγματοποίησε συνεδρίαση των τακτικών και αναπληρωτών μελών του Κομβικού Σημείου Επαφής του Δήμου Σκιάθου κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού και τα 3 μέλη του ΚΟΣΕ μαζί με τα 2 εκ των τριών αναπληρωματικών μελών ήταν παρόντα και συγκεκριμένα

1. Μαγδαληνή Άννη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος

2. Χρήστος Σταματίου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ως τακτικό μέλος

3. Αικατερίνη Σάχου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως τακτικό μέλος

4. Βασίλειο Ταμπάκη ΠΕ Δασολόγων ως αναπληρωματικό μέλος

5. Ευστάθιο Καρυοφύλλη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος

Απουσίαζε από την συνεδρίαση η Ευαγγελία – Παρισένια Παξινού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος ΒιολέτταΚυριαννάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Αρχικά έγινε αναφορά από την Πρόεδρο για την αναγκαιότητα συνεδρίασης της επιτροπής σε συνέχεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου που διεξήχθη στη Λάρισα στις 16-11-2011 από τον ΟΚΧΕ και του υπ' αριθμ. 5489/10-11-2011 εγγράφου του ΟΚΧΕ με τα οποία διευκρινίστηκαν θέματα καταγραφής γεωχωρικών δεδομένων.

Στη συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί σ τ η κ ε

Η συμπλήρωση των προβλεπόμενων καταλόγων του ΟΚΧΕ έως και 25 Φεβρουαρίου 2012, σε συνεργασία με την επιτροπή ΚΟΣΕ όπου αυτό απαιτηθεί.

Αφού συντάχθηκε και διαβιβάστηκε στα μέλη του ΚΟΣΕ του Δήμου Σκιάθου το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαγδαληνή Άννη                                        1. Χρήστος Σταματίου

2. Αικατερίνη Σάχου

3. Βασίλειο Ταμπάκη

4. Ευστάθιο Καρυοφύλλη

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή