ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος  17 Μαΐου 2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                               Αριθμ. Πρωτ. : 4510

Προς : Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

           Τ…ν Αντιδήμαρχο Σκιάθου

           κ. …………………………………………………...

           Τον Δημοτικό Σύμβουλο (Α.Δ.Σ 322/2011)

           Κ. …………………………………………………….

                                                                                                                 

ΘΕΜΑ  «Πρόσκλησης σύγκλησης Εκτελεστικής

    Επιτροπής» (Άρθρο 62 , Ν. 3852/10)

        

    Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την Τρίτη 21η Μαΐου του έτους 2013 και ώρα 12:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 220/2012 Α.Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετική η αριθ. 3987/2013 εισήγηση του γραφείου προσωπικού κατόπιν του αριθ. 3/2013 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή