ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Σκιάθος, : 09/01/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                Αριθμ. Πρωτ. : 147

ΠΡΟΣ : Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

   Κα. Τσολοβίκου Μοσχαδώ (Αντιδήμαρχος Σκιάθου)

Κ. Διολέττα Δημήτριο         (Αντιδήμαρχος Σκιάθου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

      

       

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή