ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1 Νοεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

 

 

Η έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σκιάθου, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στη 1 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 14:00, ύστερα από την με υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15797/1.11.2021 πρόσκληση του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, κ. Θεόδωρου Τζούμα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί με νέα πρόσκληση.

Σκιάθος 1 Νοεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεόδωρος Π. Τζούμας

Δήμαρχος Σκιάθου

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή