3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

10ης /02/2012,ύστερα από την υπ. αριθ. 922/03-02-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω :

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την μη κατάργηση του υποκαταστήματος του ΙΚΑ Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 16/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Α. Την χρηματοδότηση του ενοικίου του κτηρίου του ΙΚΑ από τον Δήμο Σκιάθου, προκειμένου να διατηρηθεί στην πόλη της Σκιάθου, λόγω δυσμενούς πρόσβασης των κατοίκων στο κεντρικό κατάστημα του ΙΚΑ Βόλου του Ν. Μαγνησίας.

Β. Την σύσταση διακομματικής επιτροπής αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους για να ενεργήσει  στα συναρμόδια υπουργεία ,ώστε να αποτραπεί η κατάργηση του παραρτήματος του ΙΚΑ Σκιάθου .

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500 € για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού ITB  2012 (Βερολίνο Γερμανία).

 

Με την υπ. αριθ. 17/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.500 € για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού ITB  2012 (Βερολίνο Γερμανία).

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφαση για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00 € για τη διαφημιστική καταχώρηση στον οδηγό HELLENIC SUN EDITIONS.

 

Με την υπ. αριθ. 18/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ψηφίζει  πίστωση ποσού 1.476,00 € για τη διαφημιστική καταχώρηση στον οδηγό HELLENIC SUN EDITIONS.

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.293,75 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ» 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 19/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.293,75 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ» 2012.

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση  πίστωσης ποσού 4.000 ευρώ για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού BORSA INTERNASIONALE DEL TURISMO (B.I.T.).

 

Με την υπ. αριθ. 20/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ψηφίζει   πίστωση ποσού 4.000 ευρώ για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού BORSA INTERNASIONALE DEL TURISMO (B.I.T.).

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη             εξόδων και αναγκών των Διεθνών τουριστικών εκθέσεων που θα έχει συμμετοχή ο Δήμος Σκιάθου το έτος 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 21/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη εξόδων και αναγκών των Διεθνών τουριστικών εκθέσεων που θα έχει συμμετοχή ο Δήμος Σκιάθου το έτος 2012.

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση για την ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 9/2012 απόφασης Δ.Σ. περί «Πρόταση κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ι.Δ.Ε.Ε.Σ».

 

Με την υπ. αριθ. 22/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Την ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 9/2012 απόφασης Δ.Σ. περί «Πρόταση κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ι.Δ.Ε.Ε.Σ» προσθέτοντας το ακροτελεύτιο άρθρο ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου με την λήψη της παρούσας απόφασης ,όπως επίσης η μεταφορά του προσωπικού του υπό κατάργηση ΝΠΔΔ, στο Δήμο Σκιάθου, θα γίνει  μετά την Δημοσίευση  της απόφασης  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. Δήμου Σκιάθου».

 

Με την υπ. αριθ. 23/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τροποποιεί τον Οργανισμό  Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. Δήμου Σκιάθου.

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 24/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου.

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

 

Με την υπ. αριθ. 25/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 για το έτος 2012. 

 

Με την υπ. αριθ. 26/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Για την σύσταση της εκτιμητικής επιτροπής η οποία θα αποτελείται από δυο δημοτικούς συμβούλους και έναν μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου  τον οποίο θα ορίσει ο Δήμαρχος με απόφασή του, πρότεινε  μέλη: Από την πλευρά της πλειοψηφίας τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Μασούρο Χρήστο λόγω της ιδιότητάς του ως Μηχανικού επειδή πρόκειται για κτίριο,  με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Πασχάλη Αποστόλη. 

     Γραμματέα της εκτιμητικής επιτροπής πρότεινε την Δημοτική υπάλληλο κα Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά η οποία θα έχει την γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής.

  Από την  πλευρά της μειοψηφίας  ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος   Κοφινάς Φώτης, με αναπληρωματικό μέλος τον Πατσά Ιωάννη.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός  δύο  δημοτικών συμβούλων  στην  επιτροπή παραλαβής  έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ με τη διαδικασία του  άρθρου  15 του  Π.Δ. 171/87 για το έτος 2012. 

 

Με την υπ. αριθ. 27/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ορίζει  δύο  δημοτικούς συμβούλους  στην  επιτροπή παραλαβής  έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ με τη διαδικασία του  άρθρου  15 του  Π.Δ. 171/87 για το έτος 2012. τους Πατσά Ιωάννης με αναπληρωματικό μέλος τον Μαθηνό Ζαχαρία και Πασχάλης Αποστόλης με αναπληρωματικό μέλος τον Πασχάλη Πασχάλη.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός  ενός  δημοτικού  συμβούλου με τον  αναπληρωτή  του στην  επιτροπή παραλαβής  έργων αξίας άνω των 5.869,40 ευρώ με τη διαδικασία του  άρθρου  16 του  Π.Δ 171/87 και τις διατάξεις των άρθρων 53 & 55 του ΠΔ 609/85 για το έτος 2012. 

 

Με την υπ. αριθ. 28/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ορίζει την κ. Μ.Τσολοβίκου Κανταράκη δημοτικό  σύμβουλο, με αναπληρωτή  της τον κ. Φ.Κοφινά στην  επιτροπή παραλαβής  έργων αξίας άνω των 5.869,40 ευρώ με τη διαδικασία του  άρθρου  16 του  Π.Δ 171/87 και τις διατάξεις των άρθρων 53 & 55 του ΠΔ 609/85 για το έτος 2012. 

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993 και του ΠΔ 28/80.

 

Με την υπ. αριθ. 29/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει τα παρακάτω μέλη για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993 και του ΠΔ 28/80.

 

 • Για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Ευαγγελία

Τσουρού

ΔΕ01

2

Αναστάσιος

Κανταράκιας

ΔΕ01

3

Θεόδωρος

Μπόζας

ΤΕ17

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Χρυσούλα

Στύλα

ΔΕ01

2

Νίνα

Πολυγερινού

ΔΕ01

3

Φαίδρα

Ιωάννου

ΔΕ01

 • Για την επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών

Για είδη ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτ/των, οχημάτων κάθε είδους και μηχανημάτων έργων) καθώς και ανταλλακτικών και αναλώσιμων αυτών, καύσιμα και λιπαντικά, μέσα ατομικής προστασίας και είδη ένδυσης προσωπικού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Μάρκος

Καρυοφύλλης

ΔΕ28

2

Γεώργιος

Γεωργίου

ΔΕ29

3

Νικόλαος

Λιαράκης

ΔΕ28

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Απόστολος

Ζαχαριάς

ΔΕ29

2

Χρήστος

Αϊβαλιώτης

ΔΕ29

3

Αθανάσιος

Βασιλούδης

ΔΕ28

 • Σπόρια, φυτά, λουλούδια, δενδρύλλια και φυτοπαθολογικό υλικό, χώμα και λίπασμα, αδρανή υλικά, μονωτικά, υδραυλικά, χρώματα, οικοδομικά και εν γένει υλικά οικοδομής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Κωνσταντίνος

Μούλας

ΠΕ09

2

Νικόλαος

Μαυρόπουλος

ΔΕ30

3

Παναγιώτης

Αμυγδαλάκης

ΔΕ30

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Χρήστος

Σταματίου

ΠΕ06

2

Παναγιώτης

Τούρλας

ΔΕ12

3

Ευαγγελία

Καρανίκα

ΔΕ35

 • Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και λογισμικού για Η/Υ, ηλεκτρονικό υλικό, μικροεργαλεία και μικροϋλικά και υλικά φωταγωγήσεων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Ευστάθιος

Καρυοφύλλης

ΤΕ03

2

Χρήστος

Σταματίου

ΠΕ06

3

Ιωάννης

Ιωάννου

ΤΕ03

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Νικόλαος

Ρηγανάς

ΤΕ04

2

Νικήτας

Χατζής

ΔΕ29

3

Κυριάκος

Γιαγκουδάκης

ΔΕ24

 • Βιβλία, έντυπα, γραφική ύλη, είδη γραφείου, είδη παντοπωλείου, καθαριότητας και φαρμακευτικό και χημικό υλικό, είδη σημαιοστολισμού, έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Γαρυφαλλιά

Παπαβαγγέλη

ΔΕ01

2

Φαίδρα

Ιωάννου

ΔΕ01

3

Χρυσούλα

Στύλα

ΔΕ01

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Αργύριος - Συμεών

Μεργιάς

ΠΕ01

2

Ζαχαρούλα

Φεργάδη

ΔΕ01

3

Μαρία - Ελευθερία

Πεζάτου

ΔΕ01

 

 • Για παραλαβή υπηρεσιών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Φαίδρα

Ιωάννου

ΔΕ01

2

Μαρία - Ελευθερία

Πεζάτου

ΔΕ01

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

Ιδιότητα

1

Νίνα

Πολυγερινού

ΔΕ01

2

Άννα

Καραστατήρα

ΔΕ01

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αλλαγή χρηματοδότησης του ενταχθέντος έργου  στο Πρόγραμμα Θησέας « Κατασκευή έργων πεζοδρομίων και τμημάτων οδών δήμου Σκιάθου».

 

Με την υπ. αριθ. 30/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την αλλαγή χρηματοδότησης του ενταχθέντος έργου  στο Πρόγραμμα Θησέας « Κατασκευή έργων πεζοδρομίων και τμημάτων οδών δήμου Σκιάθου».

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 31/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Αναμορφώνει  τον προϋπολογισμό ως εξής:

Α. Την ενίσχυση του υφιστάμενου κωδικού αριθμού εσόδου 5111.01 με τίτλο « χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ » με ποσό  291.532,97  ευρώ  και την ισόποση  μεταφορά στο  αποθεματικό κεφάλαιο .

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α 9111   : 381.532,97 ευρώ

Β. Την μεταφορά πιστώσεων ύψους 227.678,85 ευρώ  στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, από τα αδιάθετα υπόλοιπα των παρακάτω κωδικών αριθμών εξόδων που προέκυψαν μετά την μεταφορά των χρεών ως εξής:

 • - Από τον Κ.Α 8115 με τίτλο « ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ » να μεταφερθεί ποσό 83.139,00 ευρώ και
 • - Από τον Κ.Α.8116 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ » να μεταφερθεί ποσό 144.539,85 ευρώ

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α 9111   :  609.211,82 ευρώ

Από το αποθεματικό προτείνεται η μεταφορά ποσού ύψους  382.447,08                           ευρώ για την ενίσχυση  των παρακάτω Κ.Α  :

 • - Μεταφορά ποσού 194.365,03 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α 8113 με τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ »

-    Μεταφορά  ποσού  188.082,05   ευρώ   στον υφιστάμενο Κ.Α 8114    με τίτλο

    « ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ »

Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου :   226.764,74  ευρώ

Το  αποθεματικό δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ ( ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό ) 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης  της υπ΄αριθμ. 27/2011 απόφαση της 11ης /2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου του Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπου.

 

Με την υπ. αριθ. 32/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση  της υπ΄αριθμ. 27/2011 απόφαση της 11ης /2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου του Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπου.

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως στους δικαιούχους.

 

Με την υπ. αριθ. 33/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Καθορίζει στους  δικαιούχους ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου μας. Για το Δήμαρχο μέχρι 140€ μηνιαίως και για τους Αντιδημάρχους μέχρι 70€ μηνιαίως στον καθένα.

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης  ποσού  669,20 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

 

Με την υπ. αριθ. 34/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ψηφίζει πίστωσης  ποσού  669,20 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

 

 

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Οριοθέτηση τμήματος ρέματος διερχόμενου εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Αγία Παρασκευή» του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 35/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την οριοθέτηση τμήματος ρέματος διερχόμενου εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας ΑΙΘΡΙΟ Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση «Αγία Παρασκευή» του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

 

19ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ίδρυση και λειτουργία ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου  Βορείων Σποράδων με έδρα την Σκιάθο (εξ΄αναβολής).

 

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

20ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης Μπαρ» του Χονδρονικολή Αναστασίου που λειτουργούσε στην περιοχή Αμμουδιά σε ιδιοκτησία της Χονδρονικολή Μαρίας  συζ. Επαμεινώνδα, και το οποίο τελεί υπό σφράγιση, προκειμένου η ιδιοκτήτρια να το εκμισθώσει σε νέο ενδιαφερόμενο μισθωτή.

 

Με την υπ. αριθ. 36/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Την αποσφράγιση του καταστήματος «Κέντρο Διασκέδασης Μπαρ» του Χονδρονικολή Αναστασίου που λειτουργούσε στην περιοχή Αμμουδιά σε ιδιοκτησία της Χονδρονικολή Μαρίας  συζ. Επαμεινώνδα, και το οποίο τελεί υπό σφράγιση, προκειμένου η ιδιοκτήτρια να το εκμισθώσει σε νέο ενδιαφερόμενο μισθωτή.

 

21ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

΄Εγκριση της 8/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (Δ΄ τριμήνου).

 

Με την υπ. αριθ. 37/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την έγκριση της 8/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (Δ΄ τριμήνου).

 

22ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση- ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κινητή καντίνα σε ιδιωτικό χώρο στη θέση Αγία Παρασκευή της Στεριοπούλου Ευτυχίας του Κων/νου.

 

Με την υπ. αριθ. 38/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την χορήγηση- ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κινητή καντίνα σε ιδιωτικό χώρο στη θέση Αγία Παρασκευή της Στεριοπούλου Ευτυχίας του Κων/νου.

 

 

23ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 39/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «Παντοπωλείο» ιδιοκτησίας του Αντωνίτσα Ηλία-Νικολάου του Δημητρίου στην περιοχή/οδό Τρούλος στην Σκιάθο.

 

     Με την υπ. αριθ. 40/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «Κρεοπωλείο - Κατεψυγμενα προϊόντα - Είδη διατροφής» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑ ΑΡΤΕΜΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή/οδό Λουτράκι (πλησίον Πυροσβεστικής) στην Σκιάθο.

 

 

24ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

     Με την υπ. αριθ. 41/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΜΠΑΡ-» ιδιοκτησίας  WILSON ROBERT HENRY BRUCE που βρίσκεται στην περιοχή  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ   Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ):

2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-» ιδιοκτησίας  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ  Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ):

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: «ΜΠΑΡ-» ιδιοκτησίας  ΜΑΘΗΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Σκιάθου  (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ)

 

25ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης του δικηγόρου κ. Αρμαμέντου Παναγιώτη του Δημητρίου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη από 24 Μαρτίου έως 30 Μαρτίου 2012.(ημέρα της δίκης 27 Μαρτίου 2012).

 

Με την υπ. αριθ. 42/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του δικηγόρου κ. Αρμαμέντου Παναγιώτη του Δημητρίου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη από 24 Μαρτίου έως 30 Μαρτίου 2012.(ημέρα της δίκης 27 Μαρτίου 2012).

 

 

26ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Σκιάθου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη 24 Μαρτίου έως 30 Μαρτίου 2012.(ημέρα της δίκης 27 Μαρτίου 2012).

 

Με την υπ. αριθ. 43/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Σκιάθου, στην Αμερική  για την δίκη της υπόθεσης κληροδοτήματος Γαλάτη 24 Μαρτίου έως 30 Μαρτίου 2012.(ημέρα της δίκης 27 Μαρτίου 2012).

 

27ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση τουριστικών λιμένων- καταφυγίων

 

Με την υπ. αριθ. 44/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

1)Ως πιθανές περιοχές για την χωροθέτηση μαρίνας:

 • ü Σιδεράδες-Ασπρόνησο
 • ü Ανατολικό Λιμένα Σκιάθου
 • ü Κουκουναριές
 • ü Αγία Ελένη

2) Ως πιθανές περιοχές για την χωροθέτηση αγκυροβολίου:

 • ü Τσουκαλά-Πούντα
 • ü Αχλαδιές
 • ü Σήφερι
 • ü Κολλιό

 

28ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  του Καλφούτζου Νικόλαου (εξ΄αναβολής).

 

Ομόφωνα αναβάλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

 

29ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις.

 

Με την υπ. αριθ. 45/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Τις μετακινήσεις του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Σκιάθος 15 Φεβρουαρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή