ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 16 Απριλίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 7374/7.6.2024 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής messenger) την 11η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 2. Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 3. Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 4. Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 5. Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 6. Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 7. Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 8. Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 9. Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 10. Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 11. Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 12. Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 13. Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 14. Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 15. Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 16. Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 17. Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 2. Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο Νικόλαος Πασχάλης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης για συμμετοχή  του Δήμου Σκιάθου στο μετοχικό κεφάλαιο του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ) λόγω της μετατροπής του σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

( ΑΟΤΑ ΔΑΦΝΗ).

Α.Δ.Σ. 62/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η συμμετοχή.

2.

Λήψη απόφασης για:

Α) Διαγραφές  νηπίων λόγο λήξης του σχολικού έτους 2023-2024 από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Β) Μοριοδότηση αιτήσεων εγγραφής για το σχολικό έτος 2024-2025 στο βρεφικό τμήμα του Παιδικού Σταθμού  του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 63/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι διαγραφές

και η μοριοδότηση των αιτήσεων.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα έξοδα παράστασης Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 64/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα έξοδα παράστασης.

4. Έγκριση του απολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του καταργούμενου νπδδ ΔΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2023.

Α.Δ.Σ. 65/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός.

5. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 66/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία τριμήνου.

6. Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους του 2024 Δήμου Σκιάθου. (156/2024 ΑΔΕ).

Α.Δ.Σ. 67/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η πορεία τριμήνου.

7. Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης (Π/Υ & ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 68/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η αναμόρφωση.

8.

Λήψη απόφασης για

α) Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο, με πλειοδοτική Δημοπρασία, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και

β) Έγκριση δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας.

Α.Δ.Σ. 69/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ν2)

Β. να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γ. η περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευτεί

9.

Λήψη απόφασης για

α) Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, για να χρησιμοποιηθεί για πώληση νωπών αλιευμάτων (ιχθυοπωλείο) ή για άλλη χρήση, με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και

β) Έγκριση δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας.

Α.Δ.Σ. 70/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Ν3)

Β. να χρησιμοποιηθεί ως αλιευτική αποθήκη πρωτογενούς τομέα αλιευτικού σκάφους

Γ. η περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευτεί.

10. Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Αμμουδιά».

Α.Δ.Σ. 71/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση.

11. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έτους 2024 βάσει του Ν. 4412/2016.

Α.Δ.Σ. 72/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Αθανάσιος Βασιλούδης και ο Χρήστος Αΐβαλιώτης από τον Παναγιώτη Τούρλα.

12. Εξέταση αιτήματος της ΒΟΝΤΖΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης καταστήματος επί δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στη θέση «ΑΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ».

Α.Δ.Σ. 73/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται άδεια διαμόρφωσης

εισόδου – εξόδου.

13. Εξέταση αιτήματος  της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων με απότμηση πεζοδρομίου εγκατάστασης υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί αγροτικής οδού Σκιάθου – αεροδρομίου.

Α.Δ.Σ. 74/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται άδεια διαμόρφωσης

εισόδου – εξόδου.

14. Εξέταση αιτήματος  της «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης Υπεραγοράς τροφίμων επί δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΙΑ».

Α.Δ.Σ. 75/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται άδεια διαμόρφωσης

εισόδου – εξόδου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή