ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 17/2024

Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Σκιάθο, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής messenger) στο γραφείο Δημάρχου Σκιάθου σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7054/31.5.2024 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, Παρασκευής- Δέσποινας Λιακοπούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67Α του ν.3852/2010 και την υπ’ αρίθμ. 98/8182/26.1.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να λογοδοτήσει η δημοτική αρχή για το έργο και τη δράση της. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 2. 2.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 3. 3.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 4. 4.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 5. 5.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 6. 6.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 7. 7.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 8. 8.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 9. 9.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 10. 10.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 11. 11.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 12. 12.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 13. 13.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 14. 14.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 15. 15.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 16. 16.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 17. 17.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 2. 2.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο Εμμανουήλ Πασχάλης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Κατά την 17η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ΜΑΪΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Πρόγραμμα ενεργειών για την προστασία του δάσους και  των ακτών.

2. Η πορεία των έργων ασφαλτόστρωσης και  των έργων πολιτισμού.

3. Ενημέρωση απολογισμού Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκιάθου για το έτος 2023.

4. Δημοπρασίες επί του κτήματος Κουκουναριών 2024.

5. Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες - συνδέσεις 2024.

Το θέμα με τίτλο «Η φέρουσα ικανότητα του νησιού στους τομείς της καθαριότητας, των υδάτινων πόρων και της αποχετευτικής του δυνατότητας να εξυπηρετήσουν τον τουρισμό», ομόφωνα αναβλήθηκε λόγω απουσίας του κ. Εμμ. Πασχάλη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 12 Ιουνίου 2024

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή