ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12/2024

Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Σκιάθο, σήμερα την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3757/5.4.2024 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, Παρασκευής- Δέσποινας Λιακοπούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67Α του ν.3852/2010 και την υπ’ αρίθμ. 98/8182/26.1.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να λογοδοτήσει η δημοτική αρχή για το έργο και τη δράση της. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 2. 2.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 3. 3.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 4. 4.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 5. 5.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 6. 6.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 7. 7.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 10. 10.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 11. 11.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 12. 12.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 13. 13.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 14. 14.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 15. 15.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 16. 16.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 17. 17.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 2. 2.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου

Κατά την 12η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 1. 1)Ενημέρωση για την εφαρμογή του Τ.Π.Σ. στο νησί
 2. 2)Ενημέρωση για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο " Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στον Δήμο Σκιάθου".
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 16 Απριλίου 2024

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή