ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/2024

Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Σκιάθο, σήμερα την 3η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς με ώρα έναρξης 8:00 και ώρα λήξης 11:00, ύστερα από την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3544/2.4.2024 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, Παρασκευής – Δέσποινας Λιακοπούλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δέκα (10) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 2. 2.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 3. 3.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 4. 4.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 5. 5.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 6. 6.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 7. 7.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 8. 8.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 9. 9.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 10. 10.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 3. 3.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 4. 4.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 5. 5.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 6. 6.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 7. 7.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 8. 8.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 9. 9.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου

Το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  67  του  Ν.3852/2010,  έγκειται  στο  γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, που πρέπει να τηρηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Με  απόφαση που ελήφθη με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών (10 μέλη) 

του σώματος ψηφίστηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια σχετικά με τα υπό ψήφιση θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επετεύχθη η αυξημένη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών δηλαδή 13 μέλη (απαραίτητη προϋπόθεση στη δια περιφοράς συνεδρίαση), καθώς συμμετείχαν στην ψήφιση μόνο δέκα μέλη, επομένως δεν μπόρεσαν να ληφθούν έγκυρες αποφάσεις (άρθρο 96, παρ.2 του ν. 3463/2006, εγκ. 98/8182/26.1.2024 του ΥΠ.ΕΣ.)

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 3 Απριλίου 2024

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή