ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5/2024

Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Σκιάθο, σήμερα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1353/13.2.2024 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, Παρασκευής- Δέσποινας Λιακοπούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67Α του ν.3852/2010 και την υπ’ αρίθμ. 98/8182/26.1.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου να λογοδοτήσει η δημοτική αρχή για το έργο και τη δράση της. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκατρία (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 2. 2.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 3. 3.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 4. 4.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 5. 5.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 6. 6.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 7. 7.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 8. 8.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 9. 9.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 10. 10.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 11. 11.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου
 12. 12.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 13. 13.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 3. 3.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 4. 4.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 5. 5.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου
 6. 6.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη

Κατά την 5η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1. Η  συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα την περίοδο 2019-2024.

2. Η πορεία του έργου ύδρευσης στον αστικό ιστό.

3. Η  πορεία του έργου αντιμετώπισης κατολισθητικού φαινομένου στη θέση Άγιος Ταξιάρχης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26 Φεβρουαρίου 2024

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή