ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 11 Δεκεμβρίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 15616/9.12.2023 πρόσκλησης για έκτακτη ειδική συνεδρίαση (27η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 9η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου – Θεοδώρου
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 7. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 11. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 6. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 7. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 8. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 9. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 10. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω της εφαρμογής «skype» ο κ. Νικόλαος Κατσίδης, ορκωτός λογιστής και ο κ. Νικόλαος Γκαλογιάννης, της εταιρείας ΔΟΜΥ Α.Ε., εξωτερικός συνεργάτης του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 146/2023 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2017, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης

Β. Τη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7.

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό συνέδριο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή