ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 10 Απριλίου 2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 3640/8.4.2023 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 10η Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 9. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 12. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 13. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 14. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 15. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 16. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:

1. Έγκριση της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β') με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2025.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 5036/2023 (ΦΕΚ Α/77/28-03-2023) περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για το έτος 2023 – τροποποίηση άρθρο 75 ν. 4916/2022.

3. Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

4. Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 4,5,6 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία. (58/2023 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 50/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνεται η ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β') με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2025.

2. Εγκρίνονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 5036/2023 (ΦΕΚ Α/77/28-03-2023) περί παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για το έτος 2023 – τροποποίηση άρθρο 75 ν. 4916/2022.

3. Προσδιορίζονται οι αιγιαλοί που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2   της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

4. Καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης, ο χρόνος παραχώρησης και οι όροι χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 4,5,6 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.

5. Εγκρίνεται η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.Η μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες λόγω σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή