ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 16 Ιουνίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 7543/6.6.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια ζώσης την 10η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 16. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 17. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 3. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Καρπέτας Βάιος αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την προ ημερήσιας συζήτηση και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Διολέττας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος..

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, και του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας έτους 2022 λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσής τους και της επανυποβολής τους στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Α.Δ.Σ. 32/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ενσωμάτωση των ΟΠΔ για την υποχρεωτική αναμόρφωσή τους.

 1. 2.
Ορισμός του Δήμου Σκιάθου ως εγγυητή στη λήψη δανείου για τη ρύθμιση της οφειλής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου (ΔΕΥΑΣ).

Α.Δ.Σ. 33/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο ορισμός του Δήμου.

 1. 3.
Παροχή δωρεάν διαμονής στο ιατρικό προσωπικό και στα πληρώματα του Ε.Κ.Α.Β που θα ενισχύσουν τον τοπικό τομέα και το Κέντρο Υγείας Σκιάθου για την καλοκαιρινή περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 34/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής για την περίοδο 01.06.2022 έως και 31.08.2022

 1. 4.

Επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 35/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνονται αποδεκτές οι υπ’ αρίθμ.7533/2022 και 17107/2021 αιτήσεις του Γυμναστικού συλλόγου Σκιάθου για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 5.619,60 €.

 1. 5.

Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 36/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνονται αποδεκτές οι υπ’ αρίθμ. 7729/2022 και 17052/2021 αιτήσεις του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, για την καταβολή επιχορήγησης ποσού 8.146,77€.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 6.
Έγκριση της έκθεσης A΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (141/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 37/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το Α τρίμηνο του έτους 2022.

 1. 7.
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022.

Α.Δ.Σ. 38/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

 1. 8.
Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τροποποίηση της 24/2021 ΑΔΣ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, μετά την έκδοση του Ν. 4916/22 (ΦΕΚ 65/28.03.2022 τεύχος Α’) έκτακτες ρυθμίσεις για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας. (145/2022 ΑΟΕ). Α.Δ.Σ. 39/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 1. 1.Τροποποίηση της αρίθμ. 24/2021 AΔΣ.
 2. 2.Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης.
 3. 3.Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος.
 4. 4.Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο   με δημοπρασία σύμφωνα με   το ΠΔ 270/81.
 5. 5.Εγκρίνεται η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν.
 6. 6.Η μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες.
 7. 9.
 

Καθορισμός ημερησίων δρομολογίων των λεωφορείων κατά τη θερινή περίοδο και αντιτίμου ανά

διαδρομή». (153/2022 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 40/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καθορίζει το αντίτιμο για τις διαδρομές:

 • Σκιάθου-Αγίας Παρασκευής 2,00€
 • Σκιάθου – Κουκουναριών 3,00€,
 • Σκιάθου – Ασέληνος 3,00€,
 • Σκιάθου - Αεροδρόμιο, Ξάνεμος, Καλύβια, Ευαγγελίστρια 2,00€.

α)Δωρεάν μετακίνηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, για μαθητές και για τους ανέργους με επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ

β) Έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών για τους εργαζόμενους, κόστους 15€ (με κατάθεση βεβαίωσης εργοδότη στο Δήμο)

γ) Έκπτωση 50% για τους συνταξιούχους και ηλικίας άνω των 65 για τους άντρες και 60 για τις γυναίκες

δ) Έκπτωση 50% για τους πολύτεκνους με την επίδειξη κάρτας πολυτέκνων

ε) Έκπτωση 50% για τους φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μόνο με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο.

2. Καθορίζει τον αριθμό των δρομολογίων ημερησίως για τη θερινή περίοδο:

Α. ΣΚΙΑΘΟΣ – ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ, Β. ΣΚΙΑΘΟΣ-ΑΣΕΛΗΝΟΣ, Γ. ΣΚΙΑΘΟΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΞΑΝΕΜΟΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

 1. 10.
Λήψη απόφασης σχετικά με το κληροδότημα Πανώρα.

Α.Δ.Σ. 41/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατάθεση εκ μέρους του Δήμου αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο (Εφετείο Λάρισας) με αντικείμενο:

α) την ερμηνεία διαθήκης του Πανώρα Γεωργίου β) την επωφελέστερη αξιοποίηση της διατεθείσας περιουσίας

 1. 11.
Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 8798/01.09.2017 συμφωνητικό ανανέωσης μίσθωσης (Γκιαουράκης).

Α.Δ.Σ. 42/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση μίσθωσης

για δύο έτη.

 1. 12.
Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης δικύκλων.

Α.Δ.Σ. 43/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μίσθωση οικοπέδων.

 1. 13.
Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου σε αγροτική οδό στην περιοχή «Κουκουναριές».

Α.Δ.Σ. 44/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δημοτικού φωτισμού.

 1. 14.
Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων, που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή για τα έτη 2022-2023.

Α.Δ.Σ. 45/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.   Ορίζεται πρόεδρος η Παπαδούλια Ματούλα με αναπλ. τη Χονδρονικολή Σταματίνα.

Β. Εγκρίνει τη συμμετοχή μιας εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, της Ελισσάβετ Ζεμπέκη και τον Αθανάσιο Ζλατούδη ως αναπληρωματικό μέλος.

 1. 15.
Έγκριση καλοκαιρινών αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 46/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα καλοκαιρινά προγράμματα.

 1. 16.
Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 47/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

 1. 17.
Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022 (2/2022 ΑΕΕ).

Α.Δ.Σ. 48/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιείται το σχέδιο.

 1. 18.
Επικαιροποίηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σκιάθου (3/2022 ΑΕΕ).

Α.Δ.Σ. 49/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιείται το σχέδιο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή