ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                                                                                                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/2022

Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Σκιάθο, σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:30 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4076/5.4.2022 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, κ. Ματούλας Παπαδούλια, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της με αριθμό 643η εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»).

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη τα επτά (7) και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου

       ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 2. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 5. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 6. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 7. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 13. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 14. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κ. Ματούλα Κ. Παπαδούλια παίρνοντας τον λόγο, δήλωσε ότι λόγω έλλειψης απαρτίας δεν μπορεί να γίνει η συνεδρίαση.

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 5 Απριλίου 2022

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή