ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 7 Φεβρουαρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 14065/1.2.2022 για ειδική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5.2.2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»). Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 15. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 16. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 17. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
 • Ο κ. Διολέττας Δημήτριος συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
 • Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2022.

Με την υπ. αριθ. 4/2022 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα:

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ

τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Α1. την εισηγητική ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2022 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της

παρούσης απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή