ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 16 Μαρτίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της με αρίθμ. πρωτ. 2658/9.3.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξήχθη δια περιφοράς στις 13 Μαρτίου 2021, ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης 12:00 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεµάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης).

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 2. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 3. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 6. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 7. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 8. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 10. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 11. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 12. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 13. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 14. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 15. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 16. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 17. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 18. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.  Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 2.  Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 3.  Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έγκριση έκτακτων εγγραφών δεκαέξι (16) νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2020 – 2021, κατόπιν νέων αιτήσεων για εγγραφή νηπίων

Α.Δ.Σ. 20/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή