ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σκιάθος, 8 Μαρτίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2570/4.3.2021 για τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8.3.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 05:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο και 3ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 2570/4.3.2021 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 9. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 20. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 21. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. (54/2021 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 17/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σκιάθου. (3/2021 Α.Ε.Ε.).

Α.Δ.Σ. 18/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.

3. Έκφραση απλής γνώμης για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση στις ακτές Τσουγκριάς, Αγία Ελένη, Μεγάλη Κρασά, Αμπελάκια, Τρούλος, Αγία Παρασκευή και Μεγάλη Άμμος. 

Α.Δ.Σ. 19/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή