ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σκιάθος, 3 Μαρτίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 2105/23.2.2021 για τακτική συνεδρίαση (2η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27.2.2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 05:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο και 16ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 2105/23.2.2021 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το 8θέμα ομόφωνα αναβλήθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 17. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 18. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 19. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 13ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2021 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Α.Δ.Σ. 2/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται με τους:

1.Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρώτρια την Παπαδούλια Ματούλα,

2.Πατσάς Ιωάννης με αναπληρωτή τον Γιαμαρέλο Νικόλαο

3.Σαραντινός Στυλιανός με αναπληρωτή τον Σανιδά Γεώργιο του Χρήστου

2. Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 3/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται με τους:

1. Θεόδωρος Π. Τζούμας, Δήμαρχος ως Πρόεδρος της επιτροπής.

2. Γιαννίτσης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία

3. Αντωνίτσας Γεώργιος με αναπληρωτή τον Πασχάλη Νικόλαο

3. Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 4/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτείται με τους:

 1. 1.Τσανάκας Ιωάννης με αναπληρωτή τον την Κανταράκια Θεόδωρο
 2. 2.Μαθηνός Αδαμάντιος με αναπληρωτή τον Διολέττα Δημήτριο
 3. 3.Σάχου Αικατερίνη με αναπληρωτή τον Καρυοφύλλη Ευστάθιο.
4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή για συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων.

Α.Δ.Σ. 5/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται ο Λιακόπουλος Νικόλαος με αναπληρωτή τον Αντωνίτσα Γεώργιο.

5. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής 2021 σε λογαριασμό του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 6/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνεται   το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην τράπεζα ALPHA BANK.

Β. Υπεύθυνοι κίνησης του λογαριασμού είναι ο δημοτικός υπάλληλος, Μελαχροινάκης Ανάργυρος με αναπληρώτρια τη Τσουρού Ευαγγελία.

6. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου (15/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 7/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Δ τριμήνου 2020.

7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (2/2021 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 8/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 1η τροποποίηση.

8. Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (1/2021 Α.Ε.Ε.)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

9. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Μωραΐτη. (5/2021 AOE)

Α.Δ.Σ. 9/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του

κληροδοτήματος Μωραΐτη.

10. Λήψη απόφασης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς από τα τραπεζικά ιδρύματα, έπειτα από την αξιολόγηση της τριμελούς επιτροπής.

Α.Δ.Σ. 10/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής σχετικά με την πιο συμφέρουσα προσφορά από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, η οποία ήταν του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.

11. Ορισμός γονέα ως συνοδού τέκνου του στον Παιδικό Σταθμό.

Α.Δ.Σ. 11/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται η μητέρα του νηπίου με αριθμό μητρώου 230 ως συνοδός του.

12. Αύξηση ωραρίου εργασίας δύο (2) ΥΕ σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης.

Α.Δ.Σ. 12/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αυξάνεται το ωράριο εργασίας ώστε να γίνει πλήρες, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προμήθειας και δωρεάς από τον Δήμο Σκιάθου ενός ασθενοφόρου οχήματος μικρού όγκου και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών για χρήση στον τομέα Ε.Κ.Α.Β. Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 13/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η προμήθεια και εν συνεχεία δωρεά ενός ασθενοφόρου οχήματος μικρού όγκου καθώς και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών για χρήση προς τον τομέα Ε.Κ.Α.Β. Σκιάθου.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο (δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81), καθορισμός χρήσης αυτού και δημοσίευση ή μη της περίληψης διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας. Α.Δ.Σ. 14/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 1. Εγκρίνεται η διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός ισόγειου πετρόχτιστου ακινήτου.
 2. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
 3. Καθορίζει τη χρήση του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 4. Να γίνει δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.
15. Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Πετράλωνα».

Α.Δ.Σ. 15/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού.

16. Ορισμός συγκεκριμένων δημοτικών χώρων προς παραχώρηση στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση συμπτυγμένων υποσταθμών. (Εξ αναβολής)

Α.Δ.Σ. 16/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παραχώρηση και ορίζονται οι κάτωθι χώροι για τους υποσταθμούς :

Α) Νο 47 στην οδό Παπαδιαμάντη (περιοχή Γυμνασίου – Λυκείου)

Β) Νο 3 στην οδό Παπαδιαμάντη (έμπροσθεν καταστήματος yammy)

Γ) Νο 51 & 51Α στην περιοχή του 1ου Δημοτικού σχολείου, στο Ο.Τ. 276 (περιοχή «νέου» διοικητηρίου).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή