ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 23 Δεκεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 14065/18.12.2020 για ειδική συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ. και περίληψη της απόφασης, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 20. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 21. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύνταξη και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2021.

Με την υπ. αριθ. 156/2020 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία:

Α. ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ

τον προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Α1. την εισηγητική ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2021 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της

παρούσης απόφασης), με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή