ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10605/25.09.2020 για τακτική συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 3ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 10605/25.09.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 4. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 5. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 18. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά την ψήφισή του.

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά την ψήφισή του.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αρίθμ. 293/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου». Α.Δ.Σ. 110/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ
 1. 1.Εγκρίνεται το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 9336/27-08-2020 πρακτικό – έκθεση εκτίμησης ακινήτου.
 2. 2.Εγκρίνεται το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 10061/11-09-2020 πρακτικό καταλληλότητας.
 3. 3.Εγκρίνεται η 293/2020 Α.Ο.Ε..
 4. 4.Εγκρίνεται η απευθείας μίσθωση ακινήτου, ιδιοκτησίας της «ΗΡΚΟΣ ΑΕ» για τη στέγαση παραρτήματος του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αρίθμ. 286/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 λόγω covid-19.

Α.Δ.Σ. 111/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 που προκαλείται από την πρόσληψη τεσσάρων ΥΕ Καθαριστών/στριών

3. Εξέταση της με αριθ. πρωτ. 10625/28-09-2020 αίτησης των Γεωργίου Παπαδόπουλου & Ιωάννη Μίγκα, διορθωτικής πράξης της αριθ. ΕΠΑ 34/10-3-1991 απόφασης Νομάρχη Μαγνησίας, περί κύρωσης της αριθ. 1/1991 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Σκιάθου στο Ο.Τ. 250.

Α.Δ.Σ. 112/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η με αριθ. πρωτ. 10625/28-09-2020 αίτηση των Γεωργίου Παπαδόπουλου & Ιωάννη Μίγκα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4.

Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

(272/2020 ΑΟΕ & 111/2020 ΑΔΣ).

Α.Δ.Σ. 113/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 6η αναμόρφωση.

5. Σύσταση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου. (7/2020 ΑΕΕ)

Α.Δ.Σ. 114/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτεται η υπ’ αρίθμ. 7/2020 Α.Ε.Ε. σχετικά με τη σύσταση Ο.Ε.Υ..

6. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021.

Α.Δ.Σ. 115/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής.

7. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Μωραΐτη για το οικονομικό έτος 2019.

Α.Δ.Σ. 116/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα οικονομικά στοιχεία του

κληροδοτήματος Μωραΐτη.

8. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 05/09/2020 έως 04/09/2021.

Α.Δ.Σ. 117/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζεται το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε δικαιούχο του Δήμου ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ.

9. Λήψη απόφασης για αποχώρηση του Δήμου Σκιάθου από το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και αυτονόμησή του.

Α.Δ.Σ. 118/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποχωρεί ο Δήμος Σκιάθου από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας και αυτονομείται.

10. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 150/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 119/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. 150/2019 Α.Δ.Σ. ως προς το μέλος, Καραγιαννοπούλου Μαρία που αντικαθίσταται από τον Καραγκούνη Παναγιώτη

11. Έγκριση αθλητικών προγραμμάτων χειμερινής περιόδου 2020-2021.

Α.Δ.Σ. 120/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα αθλητικά προγράμματα.

12. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση στύλου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 121/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετατόπιση στύλου.

13. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λήψη μέτρων του Δήμου Σκιάθου, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 και δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παραλίας «Κουκουναριών» - Ένταξη αυτών στις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ' αρίθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.5.2020 (ΦΕΚ 1864/τ.Β/15.5.2020) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 αυτής.

Υπήρξε συζήτηση

και όχι λήψη απόφασης.

14. Λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου (Μπούρτζι), προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας (μηχανογραφικός -ηλεκτρονικός) προς κάλυψη ήχου και εικόνας, με σκοπό την αναμετάδοση των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής WEBEX MEET.

Α.Δ.Σ. 122/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η εγκατάσταση INTERNET στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου (ΜΠΟΥΡΤΖΙ) και η προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

15. Λήψη απόφασης - έκφραση βούλησης, σχετικά με αίτημα κατάθεσης τροπολογίας προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών & Δικτύων με θέμα την προώθηση και υποστήριξη νομοθετικής ρύθμισης, με τροποποίηση - προσθήκη στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ΠΔ 967/1979, την παροχή δυνατότητας σε νησιωτικούς Δήμους πληθυσμού κάτω των 10.000 κατοίκων, να εκτελούν μικροσυγκοινωνία χαρακτηριζόμενων νέων άγονων γραμμών, είτε οι ίδιοι, εφόσον διαθέτουν δικά τους λεωφορεία, με ίδιο όμως δικαίωμα και χωρίς παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από την Περιφέρεια, είτε με παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από τους Δήμους (και όχι από την Περιφέρεια, όπως ισχύει σήμερα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1,2 και 3του ΠΔ 967/1979) υπέρ φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ. 2 του ΠΔ 967/1979. Η παραχώρηση να γίνεται με προκήρυξη του οικείου Δημάρχου (και όχι του Περιφερειάρχη, όπως ισχύει σήμερα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.3 του ΠΔ967/1979.

Α.Δ.Σ. 123/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κατάθεση αιτήματος προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών & Δικτύων με θέμα την προώθηση και υποστήριξη νομοθετικής ρύθμισης, με τροποποίηση - προσθήκη στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ΠΔ 967/1979.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή