ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Σκιάθος, 31 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8013/27.07.2020 για τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31.07.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο και 23ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 8013/27.07.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαπέντε (15) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου
 9. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 10. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 80/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του παραρτήματος του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου με Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020. (6/2020 ΑΕΕ).

Α.Δ.Σ. 81/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 3η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2020.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου. (179/2020, 211/2020 & 219/2020 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 82/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η 4η αναμόρφωση.

4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αρ. 169/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναπροσαρμογής τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2020 για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. (215/2020 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 83/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση της αρ. 169/2019 ΑΔΣ των δημοτικών τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020.

Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020) (213/2020 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 84/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 2ου τριμήνου 2020.

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 85/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός οικονομικού

έτους 2020.

Έγκριση της έκθεσης ισολογισμού χρήσης 2016 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 86/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο ισολογισμός χρήσης 2016.

Έγκριση της έκθεσης ισολογισμού χρήσης 2017 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 87/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο ισολογισμός χρήσης 2017.

Έγκριση της έκθεσης ισολογισμού χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 88/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο ισολογισμός χρήσης 2018.

Έγκριση της έκθεσης απολογισμού χρήσης 2016 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 89/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός χρήσης 2016.

Έγκριση της έκθεσης απολογισμού χρήσης 2017 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 90/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός χρήσης 2017.

Έγκριση της έκθεσης απολογισμού χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 91/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο απολογισμός χρήσης 2018.

Λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου (190/2020 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 92/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται τις τροποποιήσεις του κανονισμού καθαριότητας έτσι όπως ψηφίστηκαν με την υπ’ αρίθμ. 190/2020 Α.Ο.Ε..

Λήψη απόφασης για ορισμό νέου εκπροσώπου της κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 6.11.2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου για την «προμήθεια εξοπλισμού για το γήπεδο μπάσκετ Σκιάθου».(205/2018 ΑΔΣ)

Α.Δ.Σ. 93/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται νέος εκπρόσωπος του Δήμου Σκιάθου, ο κ. Ν. Πασχάλης με αναπληρωτή του

τον Ι. Τσανάκα

Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων άθλησης Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 94/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα δυο καλοκαιρινά προγράμματα άθλησης Ιουλίου – Αυγούστου 2020.

Μετατόπιση στύλου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ εκτός πόλης Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 95/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετατόπιση του στύλου του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.

Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης Σκιάθου στη θέση Ασέληνος.

Α.Δ.Σ. 96/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η με αρίθμ. πρωτ. 2671/26-2-2020 αίτηση της Μπαζίγου Δ. Κωνσταντίας περί επέκτασης του δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ.

Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΣ λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών εξαιτίας του κορωνοϊού.

Α.Δ.Σ. 97/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η οικονομική ενίσχυση στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με το ποσό των 250.000,00€ για το χρονικό διάστημα από 01.03.2020 ως και 30.06.2020 (4 μήνες)

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό εξόδων παράσταση Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 98/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου στα πεντακόσια ευρώ (500,00€) και του Αντιπροέδρου στα διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€).

Έγκριση της μετατροπής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Σκιάθου ως μέλος σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Α.Δ.Σ. 99/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η μετατροπή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α», στην οποία ο Δήμος Σκιάθου συμμετέχει ως μέλος, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έγκριση κατασκευής σιδερένιας σκάλας σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση «Πλάκες».

Α.Δ.Σ. 100/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η επισκευή της προϋπάρχουσας σιδερένιας σκάλας στη θέση «Πλάκες» του Δήμου Σκιάθου με δαπάνη του κ. Μιτζέλου Δημητρίου.

Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση αιτήματος του Δήμου Σκιάθου προς την Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού (3 τμήματα), άνευ ανταλλάγματος, για την εκτέλεση έργων μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος που επιβάλλονται για λόγους ασφάλειας του κοινού στη θέση Βασιλιάς.

Α.Δ.Σ. 101/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κατάθεση αιτήματος προς τη Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας για παραχώρηση δικαιώματος αιγιαλού (3 τμήματα),

άνευ ανταλλάγματος

Λήψη απόφασης για ανανέωση της παραχώρησης δημοτικής έκτασης στον Ναυτικό Όμιλο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 102/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ανανέωση της παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος για τη στέγαση του Ναυτικού ομίλου Σκιάθου με τους ίδιους όρους, που ίσχυαν και στην υπ’ αρίθμ. 225/2015 ΑΔΣ.

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Α.Δ.Σ. 103/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτείται η Δημοτική Επιτροπή ισότητας για το χρονικό διάστημα από τη λήψη της παρούσας μέχρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής ως ακολούθως:

 1. Σταματίνα Χονδρονικολή,
 2. Αντωνίτσας Δημήτριος
 3. Τσάμτσας Γεώργιος
 4. Ελένη Κυριακούλη
 5. Βασιλική Αξιαρλή
 6. Ζωή Προύσαλη
 7. Άρια Σεβλιανού
 8. Παρασκευάς Τελλίδης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή