ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Σκιάθος, 13 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.7161/09.07.2020 για έκτακτη συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10.07.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 2ο, 1ο, 3ο και 4ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 7161/09.07.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 10. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 11. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 12. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 5. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 6. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος προσήλθε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την ψήφιση του.

Ο κ. Μαθηνός Αδαμάντιος προσήλθε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος προσήλθε πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την ψήφιση του.

Ο κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή του αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α.Δ.Σ. 76/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μοριοδότηση των αιτήσεων και τον πίνακα μοριοδότησης του Παιδικού Σταθμού.

Α.Δ.Σ. 77/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δικαίωμα εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση του ΕΠΑΛ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 78/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται ο Αντιδήμαρχος, Τσανάκας Ιωάννης, ως μέλος με αναπληρώτριά του, την Δημοτική σύμβουλο, Φιλαρέτου Αναστασία.

4.

Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 79/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται  παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο ΚΥΕ με την  επωνυμία «PURE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή