ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 12 Ιουνίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.5732/05.06.2020 για τακτική συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός,2ο εκτός,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο της υπ’αριθ. πρωτ.5732/05.06.2020 πρόσκλησης.

 • ØΤο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε ομόφωνα.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα οκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 16. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 17. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 18. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Διολέττας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωρος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Τροποποίηση της αρ. 169/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κοινοχρήστων χώρων ως προς την ημερομηνία καταβολής των δόσεων έτους 2020.

Α.Δ.Σ. 67/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 169/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κοινοχρήστων χώρων και συγκεκριμένα το Α2 εδάφιο ως προς την ημερομηνία εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού που θα γίνει σε τρείς ( 3 ) ισόποσες δόσεις μόνο για το έτος 2020 ως εξής :

Από 30-06-2020 στις 31-7-2020

Από 31-07-2020 στις 31-8-2020 και

Από 31-08-2020 στις 30-09-2020

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2020.

2.
 1. Έγκριση της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’»,με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198)
 2. Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2   της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
 3. Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

Α.Δ.Σ. 68/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Αποδέχεται την «ΚΥΑ47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’», με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198)

2. Καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης, τον χρόνο παραχώρησης και τους όρους χρήσης των αιγιαλών του Δήμου Σκιάθου από τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν2971/2001,το ΠΔ 270/81 και της ΚΥΑ .

3.Προσδιορίζει τους αιγιαλούς που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (συνημμένος πίνακας 1)

4. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών,ξαπλωστρών προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος (συνημμένος πίνακας 2). Τα τμήματα (συνημμένος πίνακας 2) ως προς τη θέση και το εμβαδόν αποτυπώνονται με επιμέλεια του αιτούντα, όπως αναφέρεται στη ΚΥΑ ανά περίπτωση 1)σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός , 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., 3) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. :

Τα παραπάνω σημεία θα υλοποιηθούν στο έδαφος με ευθύνη των παραχωρησιούχων (όμορων) καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση αυτών βάσει των ανωτέρω.

Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει λόγω μεταβολής της ακτογραμμής προκειμένου να παραμείνει ακάλυπτος διάδρομος 5 μέτρων για των ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων παράλληλα με την θάλασσα ,ο παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δήμο Σκιάθου καθώς και την αρμόδια Κτηματική υπηρεσία Μαγνησίας.

Οι απευθείας παραχωρησιούχοι οι οποίοι δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον   χάνουν το δικαίωµα της άµεσης παραχώρησης του άρθρου 13 Ν.2971/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και τα τμήματα αυτά θα δημοπρατηθούν χωρίς καμία  περαιτέρω όχληση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και η ΚΥΑ.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ.

5. Καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, αυτοκινούμενου η ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) αυτοκινούμενων ή μη, θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία (συνημμένος πίνακας 3).

Τα τμήματα (συνημμένος πίνακας 3) ως προς τη θέση και το εμβαδόν αποτυπώνονται με επιμέλεια του Δήμου, όπως αναφέρεται στη ΚΥΑ ανά περίπτωση 1)σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός , 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., 3) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. :

Τα παραπάνω σημεία θα υλοποιηθούν στο έδαφος με ευθύνη των παραχωρησιούχων καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση αυτών βάσει των ανωτέρω.

Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει λόγω μεταβολής της ακτογραμμής προκειμένου να παραμείνει ακάλυπτος διάδρομος 5 μέτρων για των ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων παράλληλα με την θάλασσα ,ο παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δήμο Σκιάθου καθώς και η αρμόδια Κτηματική υπηρεσία Μαγνησίας.

6. Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες.

Τόσο στη περίπτωση της απευθείας παραχώρησης, όσο και στη περίπτωση της δημοπρασίας, αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του αρμόδιου γραφείου Κτηματικής Υπηρεσίας λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

3.

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και στους διασώστες που θα κληθούν να υπηρετήσουν στο Κ.Υ Σκιάθου για την καλοκαιρινή περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει.

Α.Δ.Σ. 69/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και στους διασώστες που θα κληθούν να υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για την καλοκαιρινή περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Εγκρίνει την παροχή κατάλληλων καταλυμάτων διαμονής στην Σκιάθο (7 δωμάτια συνολικά) , για όλη την καλοκαιρινή περίοδο έως και τέλος Σεπτεμβρίου. Οι ανωτέρω θα μετακινούνται με αποφάσεις της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας λόγω των αυξημένων και επειγουσών   αναγκών του Κ.Υ. Σκιάθου κατά την καλοκαιρινή περίοδο και θα καλύψουν συγκεκριμένες εφημερίες χωρίς να έχουν μόνιμη και συνεχή παρουσία στη Σκιάθο.

3.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 4412/2016.

4.Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους στο Δήμο Σκιάθου την απόφαση μετακίνησης της 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ και Υ/Δ ότι δεν είναι κάτοικοι του Δήμου μας ούτε έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στη Σκιάθου όπου θα υπηρετήσουν το ανωτέρω διάστημα.

4. Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς, γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, γεώτρησης Αγ. Φανουρίου, γεώτρησης Αγ. Παρασκευής, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 1, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2 και γεώτρησης Μεγάλης Άμμου (Αυστριακό)» στο Δήμο Σκιάθου των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α.Δ.Σ. 70/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς, γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, γεώτρησης Αγ. Φανουρίου, γεώτρησης Αγ. Παρασκευής, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 1, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2 και γεώτρησης Μεγάλης Άμμου (Αυστριακό)» στο Δήμο Σκιάθου των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5. Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο.

Α.Δ.Σ.71/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας.

6.

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας

των νέων και των κατοίκων εν γένει του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 72/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Την έγκριση   μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει επειδή ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλο ακίνητο.

Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Γ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 210/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δ. Η εκτίμηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 211/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. 676/2019 Απόφαση Δημάρχου.

7.

Εξέταση της υπ΄αριθμ. 3355/13-03-2020 αίτησης της κ. Ντάφη

Ελισσάβετ σχετικά με τη διαγραφή του παιδιού της από τον

Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 73/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή του παιδιού Λάζου Επιφάνειου από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

8. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 74/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου αποτελούμενη από τους:

 1. Χονδρονικολή Σταματίνα, Πρόεδρος, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας
 2. Κοκολιού Γιαννούλα, παιδαγωγός του Παιδικού Σταθμού με αναπληρωματικό μέλος την Σταυροπούλου Μαρία .
 3. Ντίνα Ευαγγελία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των νηπίων, με   αναπληρωματικό μέλος την Καψάλα Μαρία .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή