ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 29 Μαΐου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.5277/28.05.2020 για έκτακτη συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/05/2020 ημέρα Πέμπτη, η διεξαγωγή της οποίας πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 20:00, και ώρα 17:00 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 20:00, και ώρα 17:00.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκε προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ’αριθ. πρωτ.5277/28.05.2020 πρόσκλησης.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα εννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου. (5/2020 Α.Ε.Ε).

Α.Δ.Σ. 66/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου, όπως καταρτίστηκε με την υπ’αριθμ. 5/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή