ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 12 Μαΐου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.4516/07.05.2020 για τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο της υπ’αριθ. πρωτ.4516/07.05.2020 πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 20. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια της προ-ημερήσιας συζήτησης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

‘Εγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26143/28-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 58/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26143/28-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με την αρ. 5/10-6-2009 απόφαση της ΔΕΠ πρέπει να κατανεμηθεί στις 2 σχολικές επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:

1. Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 11.387,69 € (66%)

2. Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης     5.866,39 € (34%)

2. 2η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτοςς 2020.

Α.Δ.Σ. 59/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2020, όπως καταρτίστηκε στην υπ’αριθμ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

3.

Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 60/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2020 ως εξής:

-από τον καε 35-7112.00 με τίτλο «αγορά ακινήτου για την κάλυψη αναγκών δημοτικών υπηρεσιών» στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 900.000,00 ευρώ μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των   352.280,80   ευρώ

-από τον καε 35-6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 24.000,00 ευρώ μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των 20.500,00 ευρώ

-από τον καε 20-6322 με τίτλο « τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων» στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 130.000,00 ευρώ μεταφέρεται στο αποθεματικό το ποσό των 5.000,00 ευρώ

Ποσό αποθεματικού 169.500,00 ευρώ

Αύξηση αποθεματικού κατά 377.780,80 ευρώ

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:547.280,80 ευρώ

4.

Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020) (104/2020 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 61/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του 1ου   τριμήνου 2020, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού όπως εμφανίζεται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση , στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 104/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5.

Έγκριση πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2020 λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ και την επανυποβολή στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (105/2020 Α.Ο.Ε).

Α.Δ.Σ.62/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου, πίνακας 5.Α για το Δήμο Σκιάθου «Στοχοθεσία Οικονομικών   Αποτελεσμάτων του Δήμου   Σκιάθου», όπως ψηφίσθηκε με την υπ’αριθμ.105/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να επανυποβληθεί στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής http://komvos.ypes.gr/stats.

6.

Λήψη απόφασης για την μετατόπιση στύλων δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ εντός &

εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 63/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετατόπιση των στύλων του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ (όπως αυτοί αποτυπώνονται ενδεικτικά στα συνημμένα αποσπάσματα)

α.      Εντός σχεδίου πόλης της Σκιάθου έμπροσθεν των Ο.Τ. 247, Ο.Τ. 240 & Ο.Τ. 239

β.      Εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου επί της αγροτικής οδού που οδηγεί στην θέση «Πούντα»

7.

Eξέταση της υπ’αριθμ. 4509/07-05-2020 αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία

«MAXILARES JASMINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Α.Δ.Σ. 64/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’άριθμ. 49/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Χορήγηση παράτασης μουσικής σε ΚΥΕ.

Β. Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κάτωθι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι και την 03:00 ώρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

MAXILARES JASMINE IKE

Αριθμός Αίτησης: 4509/07-05-2020

(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1124236/12-08-2019 (VER1)

JASMINE

8.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρη

ση Λιανικού Εμπορίου – Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών»

(Υπεραγορά Τροφίμων), βάσει του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) άρθρο 10.

Α.Δ.Σ. 65/2020 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειο-

νομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου – Επιχεί-

ρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» (Υπεραγορά Τρο-

φίμων), βάσει του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α) άρθρο 10 στην αι-

τούσα εταιρεία με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το σκε-

πτικό της ενίσχυσης και διατήρησης της τοπικής επιχειρη

ματικότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή