ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 28 Απριλίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.4200/24.04.2020 για έκτακτη συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/04/2020 ημέρα Τρίτη, η διεξαγωγή της οποίας πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 11:00, και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας

διάταξης: 1ο της υπ’αριθ. πρωτ.4200/24.04.2020 πρόσκλησης.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κα. Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 17. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 18. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 21. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

         ΑΠΟΝΤΕΣ

     Ουδείς

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Τροποποίηση του ΟΕΥ και σύσταση οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» βάσει της αρ.πρωτ. 22899/10-4-2020   εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.(3/2020 Α.Ε.Ε).

Α.Δ.Σ. 57/2020 OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και τη σύσταση οργανικών θέσεων για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι», σύμφωνα με την αρ.πρωτ.4097/21-04-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ,ως εξής:

Α.1.Τροποποιείται το άρθρο 2.Α9.του παρόντος ΟΕΥ ως προς την ένταξη των άρθρων 2 & 3 της ΚΥΑ Π4β/5814 (ΦΕΚ 917/τ.Β/97 ) που αφορά το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» ως εξής:

-Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης (σελ.7807 του οικείου ΟΕΥ): να γίνει απαλοιφή του χωρίου «Τέτοια προγράμματα είναι…..κ.λ.π.» και να αντικατασταθεί από «Τέτοιο πρόγραμμα είναι το Βοήθεια στο σπίτι με σκοπό . την κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες, δηλαδή άτομα με αισθησιοκινητικές αναπηρίες, ψυχική νόσο, νοητική υστέρηση και των εν γένει οικονομικά αδυνάτων εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Δίνει προτεραιότητα σ' αυτούς που: α. Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, β. Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, γ. Διαβιούν μοναχικά, δ. Δεν έχουν επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους αφενός και αφετέρου να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.2. Επιδίωξη του προγράμματος είναι: α. Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ανωτέρω ομάδων στο σπίτι, β. Η παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας στους ίδιους και τις οικογένειές τους, από ειδικούς επιστήμονες, καταρτισμένα στελέχη και εθελοντές για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες αξιοπρεπούς επιβίωσης, γ. Ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου, των πολιτών και των οργανωμένων τοπικών φορέων για την κάλυψη των αναγκών , δ. Η συστηματική αξιοποίηση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η διαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας για τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των ατόμων που εντάσσονται στις παραπάνω ομάδες με έμφαση στην αλληλεγγύη των γενεών, ε. Η σύνδεση των εξυπηρετουμένων του προγράμματος, με το ΚΑΠΗ και η ταυτόχρονη αξιοποίηση και δραστηριοποίηση των μελών του ΚΑΠΗ προς τους εξυπηρετούμενους στο σπίτι, στ. Η οργάνωση και η συστηματική παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Οικογενειακής Βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ζ. Η διαρκής μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών ώστε να υποβάλλονται σχετικές εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα προς κάλυψη αυτών των αναγκών, η. Η διαρκής επεξεργασία και αξιολόγηση των στοιχείων εφαρμογής και των αποτελεσμάτων του προγράμματος για την επανατροφοδότηση του σχεδιασμού και των μεθόδων που εφαρμόζονται. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες ανήκουν:1. Η διερεύνηση, καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των αναγκών των ηλικιωμένων, των απόρων και των ατόμων με αναπηρίες   και η κοινωνική χαρτογράφησή τους,2.Η εκπαίδευση εθελοντών και διοργάνωση δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,3. Η Κοινωνική Εργασία με άτομα, ομάδες και οικογένειες, 3.1. Η ενημέρωση για τα προνοιακά δικαιώματα των εξυπηρετούμενων,3.2. Η διασυνδετική με υπηρεσίες, Υγείας - Πρόνοιας και άλλες, που καλύπτουν ανάγκες των ηλικιωμένων (Ασφαλ. Οργανισμοί κ.λπ.),4. Η ιατρική παρακολούθηση, Νοσηλευτική φροντίδα και Φυσικοθεραπεία στο σπίτι ή όπου αλλού παρέχεται,5. Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ατομική και οικιακή καθαριότητα, κάλυψη καθημερινών αναγκών διαβίωσης, κ.ά.),6. Η διευκόλυνση για συμμετοχή στις πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, και κοινωνικές δραστηριότητες των 7. Η συστηματοποίηση του δικτύου υπηρεσιών του Δήμου για την παροχή κοινωνικής   φροντίδας στο σπίτι και σύνδεση με αντίστοιχες υπηρεσίες της ευρύτερης κοινότητας.

2.Στη σελίδα 7815 του υφιστάμενου ΟΕΥ στο άρθρο 4 παρ.Β2.ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να προστεθεί ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (μία θέση) και   στην παρ.Β3. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ να προστεθεί ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (1 θέση).

3. Στη σελίδα 7816 του υφιστάμενου ΟΕΥ στο άρθρο 5 στο γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης να προστεθεί ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και   ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ.

Β. Συστήνονται δύο (2) θέσεις τακτικού προσωπικού στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Σκιάθου:

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ,

επειδή στον οικείο ΟΕΥ μετά την κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων βάσει του άρθρου 33 παρ.1α του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 2004/τ.Β/19-6-2012) ο Δήμος Σκιάθου διατήρησε μία κενή θέση τακτικού προσωπικού ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και έχει μία καλυμμένη θέση τακτικού προσωπικού ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή